CGH GROUP SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000295464
NIP
5272561198
REGON
141221619

Podsumowanie

aktywa
46,5 mln
przychód
7,2 mln
zysk
3,4 mln
wartość firmy
38,6 mln
Podstawowe info
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Miejscowość
BYDGOSZCZ
Adres
SREBRNA, 39
Kod pocztowy
85-461
Rejestracja
2007-12-21
Rozpoczęcie działalności
2007-12-15
Kapitał zakładowy
595238,10 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
cgh-group.com
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Cgh group osiągnęła 7 200 531 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 700 531 zł. Pozostałe przychody to 3 500 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 306 672 zł.
Zysk netto wyniósł 3 393 859 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -20 351 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 200 531 zł w 2022 roku.
• 124 940 603 zł w 2021 roku.
• 105 929 930 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -789 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 393 859 zł w 2022 roku.
• 11 068 380 zł w 2021 roku.
• 7 913 077 zł w 2020 roku.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Cgh group wynosi 38 640 029 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 800 796 zł a 108 075 945 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -22 870 005 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 640 029 zł w 2022 roku.
• 191 350 883 zł w 2021 roku.
• 153 408 392 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Cgh group wyniosła 46 533 644 zł.
a
ktywa trwałe to 41 913 918 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 619 726 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 533 644 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 018 986 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 514 657 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -9 641 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 46 533 644 zł w 2022 roku.
• 125 026 399 zł w 2021 roku.
• 116 284 764 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Cgh group wyniosły 19 514 657 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 533 644 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 514 657 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Cgh group wykazała przychody na poziomie 7 200 531 zł.
Organizacja zarobiła 3 398 142 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4283 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 393 859 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -500 292 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4283 zł w 2022 roku
• 1 500 802 zł w 2021 roku
• 2 212 101 zł w 2020 roku

Organizacja Cgh group wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.008%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki