AGROS NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000572107
NIP
1132894153
REGON
362315275

Podsumowanie

aktywa
52 tys.
przychód
100 tys.
zysk
-32 tys.
wartość firmy
90 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. ZĄBKOWSKA, 27
Kod pocztowy
03-736
Rejestracja
2015-08-21
Rozpoczęcie działalności
2015-08-21
Kapitał zakładowy
12750,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Agros nova osiągnęła 100 131 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 96 025 zł. Pozostałe przychody to 4106 zł.
Całkowite koszty wyniosły 128 466 zł.
Strata netto wyniosła 32 441 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -16 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 100 131 zł w 2023 roku.
• 98 918 zł w 2022 roku.
• 97 927 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -19 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -32 441 zł w 2023 roku.
• -6163 zł w 2022 roku.
• -27 139 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agros nova wynosi 89 902 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 250 328 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -87 869 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 89 902 zł w 2023 roku.
• 113 424 zł w 2022 roku.
• 117 385 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Agros nova wyniosła 52 066 zł.
a
ktywa trwałe to 845 zł.
a
ktywa obrotowe to 51 221 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 066 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 863 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 203 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -25 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 52 066 zł w 2023 roku.
• 78 060 zł w 2022 roku.
• 79 138 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -62%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -105%.
Marża operacyjna wyniosła -38%.
Marża netto wyniosła -32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Agros nova wyniosły 21 203 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 066 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 203 zł w 2023 roku
• 14 756 zł w 2022 roku
• 9671 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Agros nova wykazała przychody na poziomie 100 131 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Agros nova wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00005%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.00005%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Gmw Partners posiada 255 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 28.09.2018 jest Gmw Partners kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.01.2018 do 28.09.2018:
• Rusinek Sławomir (17% udziałów)
• Szczur Józef (17% udziałów)
• Stuglik Zdzisław (17% udziałów)
• Kasperczyk Jerzy (17% udziałów)
• Pawiński Krzysztof (17% udziałów)
W okresie od 07.11.2017 do 10.01.2018 najwięcej udziałów posiadał Gmw . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.