T-MWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000697085
NIP
7372211553
REGON
368383881

Podsumowanie

aktywa
299 tys.
przychód
295 tys.
zysk
14 tys.
wartość firmy
474 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
TYMBARK
Adres
, 156
Kod pocztowy
34-650
Rejestracja
2017-09-28
Rozpoczęcie działalności
2017-09-28
Kapitał zakładowy
255000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
https://maspex.com/o-firmie/ogloszenia-ksh/tymbark-mws-sp-z-o-o-z-siedziba-w-tymbarku/
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja T-mws osiągnęła 295 333 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 285 013 zł. Pozostałe przychody to 10 321 zł.
Całkowite koszty wyniosły 270 639 zł.
Zysk netto wyniósł 14 373 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 141 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 295 333 zł w 2019 roku.
• 216 757 zł w 2018 roku.
• 12 125 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 373 zł w 2019 roku.
• 10 639 zł w 2018 roku.
• 575 zł w 2017 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji T-mws wynosi 474 182 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 143 731 zł a 1 172 271 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 134 829 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 474 182 zł w 2019 roku.
• 396 106 zł w 2018 roku.
• 204 525 zł w 2017 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów T-mws wyniosła 299 107 zł.
a
ktywa trwałe to 151 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 147 607 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 299 107 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 293 068 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6040 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 299 107 zł w 2019 roku.
• 284 731 zł w 2018 roku.
• 262 293 zł w 2017 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania T-mws wyniosły 6040 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 299 107 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6040 zł w 2019 roku
• 6004 zł w 2018 roku
• 3439 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2019 roku
• 2% w 2018 roku
• 1% w 2017 roku

Podatek dochodowy

Organizacja T-mws wykazała przychody na poziomie 295 333 zł.
Organizacja zarobiła 16 028 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1655 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 373 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 526 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1655 zł w 2019 roku
• 2706 zł w 2018 roku
• 602 zł w 2017 roku

Organizacja T-mws wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2019 wynosił on 0.0002%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Grupa Maspex posiada 5100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 20.01.2021 jest Grupa Maspex kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.01.2019 do 20.01.2021 był Gmw Partners kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 24.09.2018 do 04.01.2019 najwięcej udziałów posiadał Gmw Partners . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.