MGD MWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS
0000142090
NIP
5512268582
REGON
357248077

Podsumowanie

aktywa
0
przychód
0
zysk
0
wartość firmy
0
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
WADOWICE
Adres
LEGIONÓW, 37
Kod pocztowy
34-100
Rejestracja
2002-12-11
Rozpoczęcie działalności
2001-12-31
Kapitał zakładowy
54050,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
Postępowanie likwidacyjne
Tak
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych PRODUKCJA NAPOJÓW Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE Produkcja metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych TRANSPORT LOTNICZY PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Odlewnictwo metali Badania i analizy techniczne DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH Doradztwo związane z zarządzaniem Działalność związana z pakowaniem PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Pozostałe formy udzielania kredytów PRODUKCJA METALI Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Mgd mws osiągnęła 0 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 0 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -160 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2022 roku.
• 340 325 zł w 2021 roku.
• 485 299 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -48 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2022 roku.
• 70 706 zł w 2021 roku.
• 347 633 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mgd mws wynosi 0 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 0 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 518 109 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku.
• 660 577 zł w 2021 roku.
• 8 565 124 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Mgd mws wyniosła 0 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 0 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 629 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 0 zł w 2022 roku.
• 203 127 zł w 2021 roku.
• 9 148 715 zł w 2020 roku.

Rentowność

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

Zadłużenie

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 1968 zł w 2021 roku
• 13 968 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Mgd mws wykazała przychody na poziomie 0 zł.
Organizacja zarobiła 0 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za NaN% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9895 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 45 318 zł w 2021 roku
• 21 286 zł w 2020 roku

Organizacja Mgd mws wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 0% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 0% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Gmw Partners posiada 1081 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 02.07.2020 jest Gmw Partners kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.02.2020 do 02.07.2020 był Gmw Partners kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 20.12.2019 do 25.02.2020 najwięcej udziałów posiadał Gmw Partners . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.