GAMING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000643377
NIP
7831749141
REGON
365698526

Podsumowanie

aktywa
1,3 mln
przychód
2,6 mln
zysk
76 tys.
wartość firmy
2,9 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
UL. BUKOWSKA, 150
Kod pocztowy
60-189
Rejestracja
2016-10-24
Rozpoczęcie działalności
2016-10-24
Kapitał zakładowy
16000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
biuro@gamehag.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU DWU LUB WIĘCEJ OSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU I CZŁONKA ZARZĄDU.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Gaming osiągnęła 2 595 167 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 448 793 zł. Pozostałe przychody to 146 375 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 372 735 zł.
Zysk netto wyniósł 76 058 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 347 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 595 167 zł w 2022 roku.
• 2 829 836 zł w 2021 roku.
• 4 320 435 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 058 zł w 2022 roku.
• 97 730 zł w 2021 roku.
• 52 482 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gaming wynosi 2 893 122 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 760 579 zł a 6 487 919 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 354 305 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 893 122 zł w 2022 roku.
• 3 079 214 zł w 2021 roku.
• 3 819 488 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Gaming wyniosła 1 290 844 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 951 414 zł.
a
ktywa obrotowe to 339 430 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 290 844 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 145 039 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 145 805 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 177 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 290 844 zł w 2022 roku.
• 1 231 273 zł w 2021 roku.
• 1 226 073 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Gaming wyniosły 145 805 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 290 844 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 145 805 zł w 2022 roku
• 162 292 zł w 2021 roku
• 253 711 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
• 21% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Gaming wykazała przychody na poziomie 2 595 167 zł.
Organizacja zarobiła 100 030 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 972 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 058 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2199 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 972 zł w 2022 roku
• 26 686 zł w 2021 roku
• 27 025 zł w 2020 roku

Organizacja Gaming wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.03%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Click Investments Limited posiada 200 udziałów, które stanowią 62.5% firmy.
Juszczak Michał posiada 72 udziałów, które stanowią 22.5% firmy.
Hoffmann Patryk posiada 48 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Największym udziałowcem od 03.01.2023 jest Click Investments Limited kontrolujący 63% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.05.2022 do 03.01.2023 była Dualmedia kontrolująca 63% udziałów.
W okresie od 28.10.2019 do 23.05.2022 najwięcej udziałów posiadała Dualmedia . Jej udziały w tym czasie wynosiły 51%.