"BARKLEY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000353756
NIP
7123203856
REGON
060605280

Podsumowanie

aktywa
988 tys.
przychód
775 tys.
zysk
35 tys.
wartość firmy
1,4 mln
Podstawowe info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
LUBLIN
Adres
UL. ZWIĄZKOWA, 26
Kod pocztowy
20-148
Rejestracja
2010-04-09
Rozpoczęcie działalności
2010-04-09
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "barkley" osiągnęła 775 389 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 597 285 zł. Pozostałe przychody to 178 104 zł.
Całkowite koszty wyniosły 561 870 zł.
Zysk netto wyniósł 35 416 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 123 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 775 389 zł w 2023 roku.
• 861 756 zł w 2022 roku.
• 882 476 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 416 zł w 2023 roku.
• 163 519 zł w 2022 roku.
• 30 755 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "barkley" wynosi 1 358 619 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 354 158 zł a 3 733 494 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 156 936 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 358 619 zł w 2023 roku.
• 1 902 049 zł w 2022 roku.
• 1 262 165 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "barkley" wyniosła 987 771 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 499 370 zł.
a
ktywa obrotowe to 488 401 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 987 771 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 933 374 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 397 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 987 771 zł w 2023 roku.
• 1 071 222 zł w 2022 roku.
• 1 393 225 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła -23%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "barkley" wyniosły 54 397 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 987 771 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 397 zł w 2023 roku
• 173 264 zł w 2022 roku
• 658 786 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "barkley" wykazała przychody na poziomie 775 389 zł.
Organizacja zarobiła 38 762 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3346 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 416 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 329 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3346 zł w 2023 roku
• 15 895 zł w 2022 roku
• 2405 zł w 2021 roku

Organizacja "barkley" wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.06%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Belter Marek posiada 49 udziałów, które stanowią 98% firmy.
Największym udziałowcem od 11.05.2011 jest Belter Marek kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.04.2010 do 11.05.2011 był Cyran Kazimierz kontrolując 52% udziałów.