INFORMATION MARKET SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000394474
NIP
8971658284
REGON
932650021

Podsumowanie

aktywa
1,2 mln
przychód
2,6 mln
zysk
236 tys.
wartość firmy
3 mln
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
UL. STACYJNA, 1
Kod pocztowy
53-613
Rejestracja
2011-08-24
Rozpoczęcie działalności
2001-04-15
Kapitał zakładowy
115000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
informationmarket.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Information market osiągnęła 2 589 473 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 587 597 zł. Pozostałe przychody to 1875 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 351 109 zł.
Zysk netto wyniósł 236 488 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -109 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 589 473 zł w 2022 roku.
• 2 432 547 zł w 2021 roku.
• 1 878 868 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 236 488 zł w 2022 roku.
• 255 484 zł w 2021 roku.
• 9091 zł w 2020 roku.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Information market wynosi 2 996 952 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 324 685 zł a 6 473 681 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -10 342 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 996 952 zł w 2022 roku.
• 2 978 455 zł w 2021 roku.
• 1 432 148 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Information market wyniosła 1 178 345 zł.
a
ktywa trwałe to 206 460 zł.
a
ktywa obrotowe to 971 885 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 178 345 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 432 914 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 745 431 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 59 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 178 345 zł w 2022 roku.
• 1 044 149 zł w 2021 roku.
• 893 254 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Information market wyniosły 745 431 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 178 345 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 745 431 zł w 2022 roku
• 597 723 zł w 2021 roku
• 702 312 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
• 79% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Information market wykazała przychody na poziomie 2 589 473 zł.
Organizacja zarobiła 274 163 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 675 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 236 488 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 66 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 675 zł w 2022 roku
• 13 255 zł w 2021 roku
• 1848 zł w 2020 roku

Organizacja Information market wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.04%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki