INFORMATION MARKET SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000394474
NIP
8971658284
REGON
932650021

Podsumowanie

aktywa
1,2 mln
przychód
2,6 mln
zysk
236 tys.
wartość firmy
3 mln
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
UL. STACYJNA, 1
Kod pocztowy
53-613
Rejestracja
2011-08-24
Rozpoczęcie działalności
2001-04-15
Kapitał zakładowy
115000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.informationmarket.pl
Email
biuro@e-petrol.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Information market osiągnęła 2 589 473 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 587 597 zł. Pozostałe przychody to 1875 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 351 109 zł.
Zysk netto wyniósł 236 488 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -109 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 589 473 zł w 2022 roku.
• 2 432 547 zł w 2021 roku.
• 1 878 868 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 236 488 zł w 2022 roku.
• 255 484 zł w 2021 roku.
• 9091 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Information market wynosi 2 996 952 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 324 685 zł a 6 473 681 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -10 342 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 996 952 zł w 2022 roku.
• 2 978 455 zł w 2021 roku.
• 1 432 148 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Information market wyniosła 1 178 345 zł.
a
ktywa trwałe to 206 460 zł.
a
ktywa obrotowe to 971 885 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 178 345 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 432 914 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 745 431 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 59 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 178 345 zł w 2022 roku.
• 1 044 149 zł w 2021 roku.
• 893 254 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Information market wyniosły 745 431 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 178 345 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 745 431 zł w 2022 roku
• 597 723 zł w 2021 roku
• 702 312 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
• 79% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Information market wykazała przychody na poziomie 2 589 473 zł.
Organizacja zarobiła 274 163 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 675 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 236 488 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 66 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 675 zł w 2022 roku
• 13 255 zł w 2021 roku
• 1848 zł w 2020 roku

Organizacja Information market wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.03%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki