NEFRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000366728
NIP
6821752313
REGON
121351289

Podsumowanie

aktywa
1,3 mln
przychód
64 tys.
zysk
26 tys.
wartość firmy
596 tys.
Podstawowe info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
LUBLIN
Adres
UL. PROSTA, 19
Kod pocztowy
20-135
Rejestracja
2010-09-28
Rozpoczęcie działalności
2010-09-28
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Nefron osiągnęła 64 423 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 900 zł. Pozostałe przychody to 24 523 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 733 zł.
Zysk netto wyniósł 26 167 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -19 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 64 423 zł w 2023 roku.
• 316 327 zł w 2022 roku.
• 289 544 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 167 zł w 2023 roku.
• 202 697 zł w 2022 roku.
• 44 470 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nefron wynosi 595 502 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 96 635 zł a 2 388 724 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 233 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 595 502 zł w 2023 roku.
• 1 449 933 zł w 2022 roku.
• 647 147 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Nefron wyniosła 1 264 830 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 785 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 479 830 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 264 830 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 597 181 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 667 649 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 116 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 264 830 zł w 2023 roku.
• 1 272 189 zł w 2022 roku.
• 747 859 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Nefron wyniosły 667 649 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 264 830 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 667 649 zł w 2023 roku
• 701 175 zł w 2022 roku
• 379 542 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Nefron wykazała przychody na poziomie 64 423 zł.
Organizacja zarobiła 28 826 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2659 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 167 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -555 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2659 zł w 2023 roku
• 4828 zł w 2022 roku
• 19 427 zł w 2021 roku

Organizacja Nefron wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Dulkiewicz Piotr posiada 49 udziałów, które stanowią 98% firmy.
Największym udziałowcem od 26.11.2015 jest Dulkiewicz Piotr kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.05.2015 do 26.11.2015 był Cebulak Marcin kontrolując 54% udziałów.
W okresie od 18.05.2011 do 25.05.2015 najwięcej udziałów posiadał Cebulak Marcin . Jego udziały w tym czasie wynosiły 52%.