ONTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000383806
NIP
6342779923
REGON
241913018

Podsumowanie

aktywa
1,3 mln
przychód
1 mln
zysk
265 tys.
wartość firmy
2,7 mln
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
ŚW.FILIPA, 23
Kod pocztowy
31-150
Rejestracja
2011-04-15
Rozpoczęcie działalności
2011-03-08
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Ontrade osiągnęła 1 008 432 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 971 499 zł. Pozostałe przychody to 36 933 zł.
Całkowite koszty wyniosły 706 089 zł.
Zysk netto wyniósł 265 410 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 142 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 008 432 zł w 2022 roku.
• 921 308 zł w 2021 roku.
• 595 441 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 47 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 265 410 zł w 2022 roku.
• 253 757 zł w 2021 roku.
• 134 825 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ontrade wynosi 2 684 055 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 950 127 zł a 5 067 342 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 442 071 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 684 055 zł w 2022 roku.
• 2 380 303 zł w 2021 roku.
• 1 497 012 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Ontrade wyniosła 1 321 687 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 68 975 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 252 712 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 321 687 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 266 836 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 852 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 215 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 321 687 zł w 2022 roku.
• 1 042 931 zł w 2021 roku.
• 790 972 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Ontrade wyniosły 54 852 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 321 687 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 852 zł w 2022 roku
• 41 506 zł w 2021 roku
• 43 304 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Ontrade wykazała przychody na poziomie 1 008 432 zł.
Organizacja zarobiła 292 370 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 960 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 265 410 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5167 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 960 zł w 2022 roku
• 24 560 zł w 2021 roku
• 11 936 zł w 2020 roku

Organizacja Ontrade wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Ekert Janusz posiada 35 udziałów, które stanowią 35% firmy.
Mazgaj Artur posiada 35 udziałów, które stanowią 35% firmy.
Mosionek Paweł posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mazgaj Artur (35% udziałów)
• Ekert Janusz (35% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 09.07.2015 do 12.04.2021 był Ekert Janusz kontrolując 80% udziałów.
W okresie od 10.05.2011 do 09.07.2015 najwięcej udziałów posiadał Ekert Janusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.