247 X RADIOAKTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000796754
NIP
5252796337
REGON
383962848

Podsumowanie

aktywa
6 mln
przychód
29,4 mln
zysk
1,2 mln
wartość firmy
27,9 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. MIŁOBĘDZKA, 41
Kod pocztowy
02-634
Rejestracja
2019-07-25
Rozpoczęcie działalności
2019-07-25
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja 247 x radioaktive osiągnęła 29 402 159 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 982 068 zł. Pozostałe przychody to 420 091 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 741 589 zł.
Zysk netto wyniósł 1 240 480 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9 800 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 402 159 zł w 2022 roku.
• 23 446 066 zł w 2021 roku.
• 10 637 229 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 413 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 240 480 zł w 2022 roku.
• 3 163 717 zł w 2021 roku.
• 16 354 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 247 x radioaktive wynosi 27 882 520 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 319 163 zł a 73 505 397 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 294 173 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 882 520 zł w 2022 roku.
• 30 674 383 zł w 2021 roku.
• 7 172 918 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów 247 x radioaktive wyniosła 6 009 385 zł.
a
ktywa trwałe to 48 909 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 960 476 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 009 385 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 425 551 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 583 834 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 003 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 009 385 zł w 2022 roku.
• 6 551 061 zł w 2021 roku.
• 2 354 348 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania 247 x radioaktive wyniosły 1 583 834 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 009 385 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 527 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 583 834 zł w 2022 roku
• 3 365 990 zł w 2021 roku
• 2 332 994 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
• 99% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja 247 x radioaktive wykazała przychody na poziomie 29 402 159 zł.
Organizacja zarobiła 1 834 465 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 593 985 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 240 480 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 197 995 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 593 985 zł w 2022 roku
• 1 169 222 zł w 2021 roku
• 99 552 zł w 2020 roku

Organizacja 247 x radioaktive wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Twentyfour Seven Group S.l. posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Radioaktivefilm Ltd posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Radioaktivefilm Ltd (50% udziałów)
• Twentyfour Seven Group S.l. (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.09.2019 do 27.09.2023:
• Tf 7 Tv Sl (50% udziałów)
• Radioaktivefilm Ltd (50% udziałów)
W okresie od 25.07.2019 do 11.09.2019 najwięcej udziałów posiadał Godoy Juan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.