DAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000521251
NIP
8341883045
REGON
101836795

Podsumowanie

aktywa
16,6 mln
przychód
190,5 mln
zysk
1,8 mln
wartość firmy
138,2 mln
Podstawowe info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
ŁOWICZ
Adres
MAŁSZYCE, 2D/2E
Kod pocztowy
99-400
Rejestracja
2014-09-10
Rozpoczęcie działalności
2014-09-10
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Damo osiągnęła 190 461 310 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 190 434 242 zł. Pozostałe przychody to 27 068 zł.
Całkowite koszty wyniosły 188 638 318 zł.
Zysk netto wyniósł 1 795 924 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 623 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 190 461 310 zł w 2023 roku.
• 233 264 005 zł w 2022 roku.
• 115 849 961 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 282 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 795 924 zł w 2023 roku.
• 405 735 zł w 2022 roku.
• 2 034 467 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Damo wynosi 138 204 136 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 046 232 zł a 476 153 276 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 799 084 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 138 204 136 zł w 2023 roku.
• 159 981 564 zł w 2022 roku.
• 88 208 663 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Damo wyniosła 16 576 666 zł.
a
ktywa trwałe to 3 084 133 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 492 533 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 576 666 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 394 976 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 181 690 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 598 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 576 666 zł w 2023 roku.
• 17 995 684 zł w 2022 roku.
• 17 364 796 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Damo wyniosły 11 181 690 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 576 666 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 818 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 181 690 zł w 2023 roku
• 14 196 632 zł w 2022 roku
• 13 581 478 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Damo wykazała przychody na poziomie 190 461 310 zł.
Organizacja zarobiła 2 178 973 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 383 049 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 795 924 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 63 842 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 383 049 zł w 2023 roku
• 219 498 zł w 2022 roku
• 110 173 zł w 2021 roku

Organizacja Damo wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DAMO

Organizacja Numer KRS
1
0000501115
2
0000067022
3
0000501873
4
0000125692
5
0000827390
6
0000545608
7
0000103680
8
0000177997
9
0000456691
10
0000597301
11
0000060077
12
0000090768
13
0000655083
14
0000417889
15
0000007631
16
0000494284
17
0000050047
18
0000659690
19
0000311431
20
0000618478
21
0000059625
22
0000533397
23
0000235505
24
0000085163
25
0000629131
26
0000675822
27
0000010716
28
0000959631
29
0000195293
30
0000107726