GERPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000235505
NIP
5681545334
REGON
140105986

Podsumowanie

aktywa
20,1 mln
przychód
181,5 mln
zysk
189 tys.
wartość firmy
124,9 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 96
Kod pocztowy
00-807
Rejestracja
2005-06-03
Rozpoczęcie działalności
2005-04-20
Kapitał zakładowy
120000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE JEŻELI ZAŚ ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Gerpol osiągnęła 181 537 101 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 181 246 247 zł. Pozostałe przychody to 290 854 zł.
Całkowite koszty wyniosły 181 057 693 zł.
Zysk netto wyniósł 188 554 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 841 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 181 537 101 zł w 2023 roku.
• 226 365 688 zł w 2022 roku.
• 153 684 893 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 188 554 zł w 2023 roku.
• 689 267 zł w 2022 roku.
• 352 010 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gerpol wynosi 124 898 756 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 885 537 zł a 453 842 752 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 540 191 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 124 898 756 zł w 2023 roku.
• 156 645 919 zł w 2022 roku.
• 106 433 705 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Gerpol wyniosła 20 133 401 zł.
a
ktywa trwałe to 2 571 986 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 561 415 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 133 401 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 159 743 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 973 657 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 156 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 133 401 zł w 2023 roku.
• 21 631 124 zł w 2022 roku.
• 17 479 250 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Gerpol wyniosły 15 973 657 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 133 401 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 713 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 973 657 zł w 2023 roku
• 17 659 934 zł w 2022 roku
• 14 053 825 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Gerpol wykazała przychody na poziomie 181 537 101 zł.
Organizacja zarobiła 227 249 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 695 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 188 554 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1740 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 695 zł w 2023 roku
• 256 477 zł w 2022 roku
• 43 424 zł w 2021 roku

Organizacja Gerpol wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Gierczak Krzysztof posiada 180 udziałów, które stanowią 75% firmy.
Gierczak Urszula posiada 50 udziałów, które stanowią 20.8% firmy.
Największym udziałowcem od 15.06.2010 jest Gierczak Krzysztof kontrolujący 75% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.06.2005 do 15.06.2010 był Gierczak Krzysztof kontrolując 75% udziałów.