PITAX.PL ŁATWE PODATKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000433926
NIP
8982201430
REGON
021965221

Podsumowanie

aktywa
2,8 mln
przychód
3,9 mln
zysk
1,4 mln
wartość firmy
10 mln
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
UL. VASCO DA GAMY, 3
Kod pocztowy
51-505
Rejestracja
2012-09-20
Rozpoczęcie działalności
2012-09-20
Kapitał zakładowy
60000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.pitax.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Pitax.pl łatwe podatki osiągnęła 3 893 342 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 798 244 zł. Pozostałe przychody to 95 099 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 426 022 zł.
Zysk netto wyniósł 1 372 221 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 425 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 893 342 zł w 2022 roku.
• 3 011 494 zł w 2021 roku.
• 2 951 619 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 268 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 372 221 zł w 2022 roku.
• 323 990 zł w 2021 roku.
• 852 805 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pitax.pl łatwe podatki wynosi 9 976 572 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 892 125 zł a 19 211 100 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 737 424 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 976 572 zł w 2022 roku.
• 4 611 857 zł w 2021 roku.
• 6 444 207 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Pitax.pl łatwe podatki wyniosła 2 765 123 zł.
a
ktywa trwałe to 6166 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 758 956 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 765 123 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 522 833 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 242 290 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 497 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 765 123 zł w 2022 roku.
• 1 870 970 zł w 2021 roku.
• 1 588 339 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Pitax.pl łatwe podatki wyniosły 242 290 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 765 123 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -64 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 242 290 zł w 2022 roku
• 126 659 zł w 2021 roku
• 168 018 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 39.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
• 11% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Pitax.pl łatwe podatki wykazała przychody na poziomie 3 893 342 zł.
Organizacja zarobiła 1 515 677 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 143 456 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 372 221 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 691 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 143 456 zł w 2022 roku
• 35 903 zł w 2021 roku
• 940 018 zł w 2020 roku

Organizacja Pitax.pl łatwe podatki wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Przybycin Adam posiada 653 udziałów, które stanowią 54% firmy.
Strojny Gerard posiada 180 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Największym udziałowcem od 18.11.2014 jest Przybycin Adam kontrolujący 54% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.09.2012 do 18.11.2014 był Przybycin Adam kontrolując 70% udziałów.