WEBEPARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000630899
NIP
8982223087
REGON
365121198

Podsumowanie

aktywa
949 tys.
przychód
4 mln
zysk
71 tys.
wartość firmy
3,3 mln
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
UL. JANA STANKI, 2
Kod pocztowy
52-423
Rejestracja
2016-08-04
Rozpoczęcie działalności
2016-08-04
Kapitał zakładowy
500000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.webepartners.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Webepartners osiągnęła 3 986 602 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 966 158 zł. Pozostałe przychody to 20 444 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 895 074 zł.
Zysk netto wyniósł 71 084 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 158 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 986 602 zł w 2022 roku.
• 3 303 484 zł w 2021 roku.
• 3 100 592 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 71 084 zł w 2022 roku.
• 6407 zł w 2021 roku.
• 202 593 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Webepartners wynosi 3 344 846 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 402 775 zł a 9 966 504 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 169 577 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 344 846 zł w 2022 roku.
• 2 547 644 zł w 2021 roku.
• 3 192 326 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Webepartners wyniosła 949 161 zł.
a
ktywa trwałe to 19 600 zł.
a
ktywa obrotowe to 929 561 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 949 161 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 537 033 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 412 128 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 949 161 zł w 2022 roku.
• 767 532 zł w 2021 roku.
• 709 931 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Webepartners wyniosły 412 128 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 949 161 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 412 128 zł w 2022 roku
• 341 272 zł w 2021 roku
• 290 077 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
• 41% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Webepartners wykazała przychody na poziomie 3 986 602 zł.
Organizacja zarobiła 79 609 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8525 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 71 084 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2895 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8525 zł w 2022 roku
• 6582 zł w 2021 roku
• 10 237 zł w 2020 roku

Organizacja Webepartners wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.05%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Dudek Ewa posiada 4490 udziałów, które stanowią 89.8% firmy.
Zyk Krzysztof posiada 500 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 25.05.2022 jest Dudek Ewa kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.07.2020 do 25.05.2022 była Dudek Ewa kontrolująca 95% udziałów.
W okresie od 19.08.2019 do 23.07.2020 najwięcej udziałów posiadała Dudek Ewa . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.