INFO VERITI POLSKA ADAM KNIEWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000281199
NIP
5222854188
REGON
140979892

Podsumowanie

aktywa
3,1 mln
przychód
5 mln
zysk
530 tys.
wartość firmy
7,3 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
SERWITUTY, 23
Kod pocztowy
02-233
Rejestracja
2007-05-22
Rozpoczęcie działalności
2007-05-30
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK, WSPÓLNIKA INFO VERITI POLSKA SP. Z O.O. - REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU - ADAM KNIEWSKI

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Info veriti polska adam kniewski osiągnęła 4 995 946 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 405 614 zł. Pozostałe przychody to 590 332 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 875 613 zł.
Zysk netto wyniósł 530 002 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 586 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 995 946 zł w 2022 roku.
• 4 191 994 zł w 2021 roku.
• 3 023 060 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 530 002 zł w 2022 roku.
• 1 082 752 zł w 2021 roku.
• 530 673 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Info veriti polska adam kniewski wynosi 7 323 262 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 872 624 zł a 12 489 865 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 736 752 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 323 262 zł w 2022 roku.
• 8 600 793 zł w 2021 roku.
• 4 801 123 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Info veriti polska adam kniewski wyniosła 3 085 445 zł.
a
ktywa trwałe to 422 713 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 662 732 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 085 445 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 496 833 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 588 612 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -23 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 085 445 zł w 2022 roku.
• 2 505 506 zł w 2021 roku.
• 1 208 454 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -43.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Info veriti polska adam kniewski wyniosły 588 612 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 085 445 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -478 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 588 612 zł w 2022 roku
• 538 676 zł w 2021 roku
• 324 375 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
• 27% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Info veriti polska adam kniewski wykazała przychody na poziomie 4 995 946 zł.
Organizacja zarobiła 530 002 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 530 002 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Info veriti polska adam kniewski wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.06%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki