4C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000834899

NIP

5252818955

REGON

385822985

aktywa

1,2 mln

przychód

4 mln

zysk netto

721 tys.

wartość firmy

6,1 mln

Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. DREWNIANA, 7
Kod pocztowy
00-345
Rejestracja
2020-03-17
Rozpoczęcie działalności
2020-03-17
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
- W PRZYPADKU ZARZĄDU JENOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE. - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Podstawowe wyniki

Organizacja 4c osiągnęła 3 984 970 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 984 970 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 263 852 zł.
Zysk netto wyniósł 721 117 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 328 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 984 970 zł w 2022 roku.
• 3 486 802 zł w 2021 roku.
• 1 931 091 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 240 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 721 117 zł w 2022 roku.
• -227 633 zł w 2021 roku.
• 239 300 zł w 2020 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji 4c wynosi 6 128 204 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 587 088 zł a 10 095 643 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 042 735 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 128 204 zł w 2022 roku.
• 2 370 785 zł w 2021 roku.
• 2 461 567 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów 4c wyniosła 1 170 233 zł.
a
ktywa trwałe to 535 927 zł.
a
ktywa obrotowe to 634 306 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 170 233 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 782 784 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 387 449 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 390 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 170 233 zł w 2022 roku.
• 398 966 zł w 2021 roku.
• 363 914 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 62%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania 4c wyniosły 387 449 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 170 233 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 129 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 387 449 zł w 2022 roku
• 337 299 zł w 2021 roku
• 74 614 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
• 21% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja 4c wykazała przychody na poziomie 3 984 970 zł.
Organizacja zarobiła 792 145 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 71 028 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 721 117 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 676 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 71 028 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 24 123 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku

Organizacja 4c wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0517%.
Udział w rynku powiększa się w czasie.
Przeciętny wzrost udziału w rynku wynosi 0.02 p.p. rocznie.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Wiater Dawid posiada 850 udziałów, które stanowią 85% firmy.
Wiater Monika posiada 150 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Największym udziałowcem od 07.07.2021 jest Wiater Dawid kontrolujący 85% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.06.2020 do 07.07.2021 był Wiater Dawid kontrolując 85% udziałów.
W okresie od 17.03.2020 do 02.06.2020 najwięcej udziałów posiadał Wiater Dawid . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.