4C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000834899
NIP
5252818955
REGON
385822985

Podsumowanie

aktywa
2,1 mln
przychód
4,8 mln
zysk
872 tys.
wartość firmy
8 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. DREWNIANA, 7
Kod pocztowy
00-345
Rejestracja
2020-03-17
Rozpoczęcie działalności
2020-03-17
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
- W PRZYPADKU ZARZĄDU JENOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE. - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja 4c osiągnęła 4 835 820 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 835 820 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 963 358 zł.
Zysk netto wyniósł 872 462 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 208 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 835 820 zł w 2023 roku.
• 3 984 970 zł w 2022 roku.
• 3 486 802 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 218 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 872 462 zł w 2023 roku.
• 721 117 zł w 2022 roku.
• -227 633 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 4c wynosi 7 955 162 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 241 435 zł a 12 214 467 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 988 791 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 955 162 zł w 2023 roku.
• 6 128 204 zł w 2022 roku.
• 2 370 785 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów 4c wyniosła 2 064 825 zł.
a
ktywa trwałe to 1 478 066 zł.
a
ktywa obrotowe to 586 759 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 064 825 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 655 246 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 409 579 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 516 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 064 825 zł w 2023 roku.
• 1 170 233 zł w 2022 roku.
• 398 966 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania 4c wyniosły 409 579 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 064 825 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 102 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 409 579 zł w 2023 roku
• 387 449 zł w 2022 roku
• 337 299 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja 4c wykazała przychody na poziomie 4 835 820 zł.
Organizacja zarobiła 959 480 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 87 018 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 872 462 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 755 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 87 018 zł w 2023 roku
• 71 028 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja 4c wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Wiater Dawid posiada 850 udziałów, które stanowią 85% firmy.
Wiater Monika posiada 150 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Największym udziałowcem od 07.07.2021 jest Wiater Dawid kontrolujący 85% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.06.2020 do 07.07.2021 był Wiater Dawid kontrolując 85% udziałów.
W okresie od 17.03.2020 do 02.06.2020 najwięcej udziałów posiadał Wiater Dawid . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.