MERKANDI AUKCJE PAŃKÓW I WSPÓLNICY KRS
0000962908
NIP
5213848981
REGON
381976438

Podsumowanie

aktywa
2,9 mln
przychód
6,4 mln
zysk
2,4 mln
wartość firmy
14,8 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. DOMANIEWSKA, 37
Kod pocztowy
02-672
Rejestracja
2022-04-01
Rozpoczęcie działalności
2018-12-06
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Strona www
www.praca.merkandi.eu
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Merkandi aukcje pańków i wspólnic osiągnęła 6 384 103 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 330 472 zł. Pozostałe przychody to 53 630 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 954 355 zł.
Zysk netto wyniósł 2 376 118 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 470 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 384 103 zł w 2023 roku.
• 6 233 735 zł w 2022 roku.
• 5 756 274 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 376 118 zł w 2023 roku.
• 1 742 333 zł w 2022 roku.
• 1 639 565 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Merkandi aukcje pańków i wspólnic wynosi 14 750 618 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 990 079 zł a 33 265 648 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 561 851 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 750 618 zł w 2023 roku.
• 11 464 315 zł w 2022 roku.
• 10 517 701 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Merkandi aukcje pańków i wspólnic wyniosła 2 849 215 zł.
a
ktywa trwałe to 1 677 709 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 171 506 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 849 215 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 320 105 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 529 110 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 595 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 849 215 zł w 2023 roku.
• 1 208 447 zł w 2022 roku.
• 975 748 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 83%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 180%.
Marża operacyjna wyniosła 46%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -43.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Merkandi aukcje pańków i wspólnic wyniosły 1 529 110 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 849 215 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 438 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 529 110 zł w 2023 roku
• 756 235 zł w 2022 roku
• 813 183 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Merkandi aukcje pańków i wspólnic wykazała przychody na poziomie 6 384 103 zł.
Organizacja zarobiła 2 944 340 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 568 222 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 376 118 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 189 407 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 568 222 zł w 2023 roku
• 310 018 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Merkandi aukcje pańków i wspólnic wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.5%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki