FOTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000721451
NIP
1132579612
REGON
140315867

Podsumowanie

aktywa
2,7 mln
przychód
3,9 mln
zysk
1,2 mln
wartość firmy
9,2 mln
Podstawowe info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
ELBLĄG
Adres
UL. WŁADYSŁAWA ORKANA, 24
Kod pocztowy
82-300
Rejestracja
2018-03-01
Rozpoczęcie działalności
2005-12-01
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA - SPÓŁKI FOTKA SP. Z O.O. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST ZARZĄD - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. AKTUALNIE W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI MAREK KOŁOSIŃSKI - CZŁONEK ZARZĄDU.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Fotka osiągnęła 3 888 873 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 868 005 zł. Pozostałe przychody to 20 868 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 665 844 zł.
Zysk netto wyniósł 1 202 161 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 542 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 888 873 zł w 2023 roku.
• 3 972 662 zł w 2022 roku.
• 3 736 322 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 148 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 202 161 zł w 2023 roku.
• 1 244 343 zł w 2022 roku.
• 1 313 840 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fotka wynosi 9 189 742 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 788 517 zł a 16 830 253 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 783 911 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 189 742 zł w 2023 roku.
• 9 445 966 zł w 2022 roku.
• 11 568 520 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Fotka wyniosła 2 666 404 zł.
a
ktywa trwałe to 844 824 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 821 581 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 666 404 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 384 689 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 281 715 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -219 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 666 404 zł w 2023 roku.
• 2 751 060 zł w 2022 roku.
• 5 313 273 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Fotka wyniosły 281 715 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 666 404 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 281 715 zł w 2023 roku
• 324 189 zł w 2022 roku
• 216 904 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Fotka wykazała przychody na poziomie 3 888 873 zł.
Organizacja zarobiła 1 322 763 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 120 602 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 202 161 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 930 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 120 602 zł w 2023 roku
• 122 274 zł w 2022 roku
• 88 234 zł w 2021 roku

Organizacja Fotka wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki