SPARK DIGITUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000587711
NIP
6762496391
REGON
363042916

Podsumowanie

aktywa
4,1 mln
przychód
3,3 mln
zysk
884 tys.
wartość firmy
8,7 mln
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
PL. WOLNICA, 13
Kod pocztowy
31-060
Rejestracja
2015-11-20
Rozpoczęcie działalności
2015-11-20
Kapitał zakładowy
205000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ WYŁĄCZNIE DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Spark digitup osiągnęła 3 334 556 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 447 543 zł. Pozostałe przychody to 887 013 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 563 487 zł.
Zysk netto wyniósł 884 056 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 286 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 334 556 zł w 2023 roku.
• 3 252 545 zł w 2022 roku.
• 3 010 039 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 116 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 884 056 zł w 2023 roku.
• 1 141 773 zł w 2022 roku.
• 988 354 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spark digitup wynosi 8 716 183 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 956 924 zł a 15 770 260 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 136 617 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 716 183 zł w 2023 roku.
• 9 029 339 zł w 2022 roku.
• 7 397 661 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Spark digitup wyniosła 4 140 256 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 463 515 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 676 742 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 140 256 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 942 565 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 197 691 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 586 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 140 256 zł w 2023 roku.
• 3 300 469 zł w 2022 roku.
• 2 118 668 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Spark digitup wyniosły 197 691 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 140 256 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -51 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 197 691 zł w 2023 roku
• 241 959 zł w 2022 roku
• 201 932 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Spark digitup wykazała przychody na poziomie 3 334 556 zł.
Organizacja zarobiła 895 752 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 696 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 884 056 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6474 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 696 zł w 2023 roku
• 31 700 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Spark digitup wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.09%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Frymus Michał posiada 2614 udziałów, które stanowią 63.8% firmy.
Gabryel Ewa posiada 1009 udziałów, które stanowią 24.6% firmy.
Koszczewska Katarzyna posiada 477 udziałów, które stanowią 11.6% firmy.
Największym udziałowcem od 27.08.2020 jest Frymus Michał kontrolujący 64% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.09.2019 do 27.08.2020 była Koszczewska Katarzyna kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 01.02.2019 do 04.09.2019 najwięcej udziałów posiadała Koszczewska Katarzyna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 98%.