AKATI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000772788
NIP
7543210372
REGON
382616854

Podsumowanie

aktywa
3,8 mln
przychód
3,1 mln
zysk
757 tys.
wartość firmy
5,7 mln
Podstawowe info
Województwo
OPOLSKIE
Miejscowość
OPOLE
Adres
UL. WŁADYSŁAWA REYMONTA, 39
Kod pocztowy
45-072
Rejestracja
2019-02-20
Rozpoczęcie działalności
2019-02-20
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Akati osiągnęła 3 113 456 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 567 099 zł. Pozostałe przychody to 546 358 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 810 477 zł.
Zysk netto wyniósł 756 622 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 778 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 113 456 zł w 2022 roku.
• 1 176 301 zł w 2021 roku.
• 402 963 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 189 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 756 622 zł w 2022 roku.
• 22 844 zł w 2021 roku.
• -731 491 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Akati wynosi 5 692 692 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 590 566 zł a 10 592 710 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 423 173 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 692 692 zł w 2022 roku.
• 898 676 zł w 2021 roku.
• 274 608 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Akati wyniosła 3 844 274 zł.
a
ktywa trwałe to 175 523 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 668 751 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 844 274 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 787 422 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 056 852 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 961 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 844 274 zł w 2022 roku.
• 1 059 978 zł w 2021 roku.
• 898 154 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Akati wyniosły 3 056 852 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 844 274 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 764 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 056 852 zł w 2022 roku
• 1 029 178 zł w 2021 roku
• 890 199 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
• 99% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Akati wykazała przychody na poziomie 3 113 456 zł.
Organizacja zarobiła 785 645 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 023 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 756 622 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7256 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 023 zł w 2022 roku
• 7096 zł w 2021 roku
• 183 057 zł w 2020 roku

Organizacja Akati wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.


Historia powiązań


Udziałowcy

Itaka Holdings posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.