VEOLIA ENERGY CONTRACTING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000374958
NIP
5213589769
REGON
142749104

Podsumowanie

aktywa
1,2 mld
przychód
8,6 mld
zysk
54,8 mln
wartość firmy
6,1 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
PUŁAWSKA, 2
Kod pocztowy
02-566
Rejestracja
2010-12-31
Rozpoczęcie działalności
2010-12-31
Kapitał zakładowy
80000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
contracting@veolia.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Veolia energy contracting poland osiągnęła 8 584 179 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 552 562 000 zł. Pozostałe przychody to 31 617 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 497 785 000 zł.
Zysk netto wyniósł 54 777 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 430 696 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 584 179 000 zł w 2023 roku.
• 6 109 474 000 zł w 2022 roku.
• 2 178 978 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9 129 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 777 000 zł w 2023 roku.
• 128 889 000 zł w 2022 roku.
• 42 642 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Veolia energy contracting poland wynosi 6 058 567 750 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 116 673 750 zł a 21 460 447 500 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 008 577 077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 058 567 750 zł w 2023 roku.
• 4 792 686 417 zł w 2022 roku.
• 1 730 791 750 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Veolia energy contracting poland wyniosła 1 185 790 000 zł.
a
ktywa trwałe to 21 787 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 164 003 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 185 790 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 155 565 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 030 225 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 196 052 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 185 790 000 zł w 2023 roku.
• 1 769 854 000 zł w 2022 roku.
• 716 713 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Veolia energy contracting poland wyniosły 1 030 225 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 185 790 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 171 704 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 030 225 000 zł w 2023 roku
• 1 497 657 000 zł w 2022 roku
• 573 284 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Veolia energy contracting poland wykazała przychody na poziomie 8 584 179 000 zł.
Organizacja zarobiła 69 991 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 214 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 777 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 535 667 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 214 000 zł w 2023 roku
• 31 654 000 zł w 2022 roku
• 10 266 000 zł w 2021 roku

Organizacja Veolia energy contracting poland wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 20%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Veolia Energia Polska posiada 1600000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 23.12.2020 jest Veolia Energia Polska kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.08.2020 do 23.12.2020 była Veolia Energia Polska kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 21.05.2020 do 28.08.2020 najwięcej udziałów posiadała Veolia Energia Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do VEOLIA ENERGY CONTRACTING POLAND

Organizacja Numer KRS
1
0000088667
2
0000187507
3
0000331960
4
0000015712
5
0000041013
6
0000070336
7
0000064214
8
0000391549
9
0000060007
10
0000435064
11
0000058452
12
0000101760
13
0000114954
14
0000659657
15
0000014339
16
0000035784
17
0000012103
18
0000025470
19
0000063911
20
0000306661
21
0000481870
22
0000111425
23
0000033402
24
0000708544
25
0000107026
26
0000131910
27
0000212092
28
0000049465
29
0000146143
30
0000020765