FORTUM SPRZEDAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000450024
NIP
7010367616
REGON
146520315

Podsumowanie

aktywa
36,1 mln
przychód
61,6 mln
zysk
11,1 mln
wartość firmy
96,9 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. DOMANIEWSKA, 39A
Kod pocztowy
02-672
Rejestracja
2013-02-05
Rozpoczęcie działalności
2013-02-08
Kapitał zakładowy
210000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST TAKŻE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Fortum sprzedaż osiągnęła 61 607 992 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 60 926 036 zł. Pozostałe przychody to 681 955 zł.
Całkowite koszty wyniosły 49 793 826 zł.
Zysk netto wyniósł 11 132 210 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 075 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 61 607 992 zł w 2022 roku.
• 35 888 714 zł w 2021 roku.
• 31 695 782 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 044 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 132 210 zł w 2022 roku.
• 1 486 407 zł w 2021 roku.
• 114 222 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fortum sprzedaż wynosi 96 845 471 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 244 636 zł a 155 850 943 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 509 177 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 96 845 471 zł w 2022 roku.
• 33 881 719 zł w 2021 roku.
• 27 857 887 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Fortum sprzedaż wyniosła 36 077 450 zł.
a
ktywa trwałe to 1 600 477 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 476 973 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 077 450 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 992 848 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 084 602 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 715 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 077 450 zł w 2022 roku.
• 17 422 632 zł w 2021 roku.
• 19 003 032 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Fortum sprzedaż wyniosły 21 084 602 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 077 450 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 119 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 084 602 zł w 2022 roku
• 12 075 588 zł w 2021 roku
• 10 642 394 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Fortum sprzedaż wykazała przychody na poziomie 61 607 992 zł.
Organizacja zarobiła 13 973 747 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 841 537 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 132 210 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 568 307 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 841 537 zł w 2022 roku
• 503 949 zł w 2021 roku
• 135 330 zł w 2020 roku

Organizacja Fortum sprzedaż wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 2%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Fortum Marketing And Sales Polska posiada 2100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 16.01.2020 jest Fortum Marketing And Sales Polska kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.06.2017 do 16.01.2020 była Fortum Marketing And Sales Polska kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 06.11.2013 do 24.06.2017 najwięcej udziałów posiadał Fortum Spv . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.