LUX-MED INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000209147
NIP
5211004954
REGON
010791028

Podsumowanie

aktywa
42,4 mln
przychód
2,6 mln
zysk
1,6 mln
wartość firmy
39,3 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. SZTURMOWA, 2
Kod pocztowy
02-678
Rejestracja
2004-06-01
Rozpoczęcie działalności
1994-11-10
Kapitał zakładowy
19100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.luxmed-investment.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Lux-med investment osiągnęła 2 606 606 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 570 529 zł. Pozostałe przychody to 36 077 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 004 438 zł.
Zysk netto wyniósł 1 566 091 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -50 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 606 606 zł w 2023 roku.
• 2 601 603 zł w 2022 roku.
• 3 444 610 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 214 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 566 091 zł w 2023 roku.
• 726 234 zł w 2022 roku.
• 1 912 806 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lux-med investment wynosi 39 315 217 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 909 908 zł a 167 003 290 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 591 529 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 315 217 zł w 2023 roku.
• 35 322 563 zł w 2022 roku.
• 27 711 180 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Lux-med investment wyniosła 42 400 878 zł.
a
ktywa trwałe to 39 619 872 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 781 005 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 400 878 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 41 750 823 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 650 055 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -766 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 400 878 zł w 2023 roku.
• 41 625 477 zł w 2022 roku.
• 42 454 301 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 66%.
Marża netto wyniosła 60%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Lux-med investment wyniosły 650 055 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 400 878 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 453 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 650 055 zł w 2023 roku
• 714 511 zł w 2022 roku
• 18 769 569 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Lux-med investment wykazała przychody na poziomie 2 606 606 zł.
Organizacja zarobiła 1 725 522 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 159 431 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 566 091 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1402 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 159 431 zł w 2023 roku
• 84 350 zł w 2022 roku
• 193 810 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Lux-med investment wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.09%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Lux Med posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 04.09.2008 jest Lux Med kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.06.2004 do 04.09.2008 był Lux Med kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do LUX-MED INVESTMENT