PRYMUS IRENEUSZ DAWIDZKI HENRYK KUŻDŻAŁ WIESŁAW MACIAŁEK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000056313
NIP
8171006143
REGON
690350560

Podsumowanie

aktywa
1,7 mln
przychód
3,5 mln
zysk
475 tys.
wartość firmy
4,5 mln
Podstawowe info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
MIELEC
Adres
UL. PISARKA, 8
Kod pocztowy
39-300
Rejestracja
2001-10-31
Rozpoczęcie działalności
1995-12-14
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ MA KAŻDY WSPÓLNIK, PRZY CZYM UMOWA I INNE OŚWIADCZENIA WOLI O SKUTKACH FINANSOWYCH PRZEKRACZAJĄCYCH 150000 ZŁOTYCH PODPISUJĄ CO NAJMNIEJ DWAJ WSPÓLNICY ŁĄCZNIE. DECYZJE O NABYWANIU RZECZY, PRAW MAJĄTKOWYCH, KREDYTÓW LUB POŻYCZEK O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 50000 ZŁOTYCH PODEJMUJĄ WSPÓLNICY ŁĄCZNIE W FORMIE UCHWAŁY. W SPRAWACH PRACOWNICZYCH WYNIKAJĄCYCH Z PRAWA PRACY DECYZJE MOŻE PODEJMOWAĆ KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW OSOBNO. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA WSZYSTKICH SPRAW ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Prymus ireneusz dawidzki henryk kużdżał wiesław maciałek osiągnęła 3 474 892 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 454 485 zł. Pozostałe przychody to 20 407 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 979 492 zł.
Zysk netto wyniósł 474 993 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 579 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 474 892 zł w 2023 roku.
• 3 842 649 zł w 2022 roku.
• 3 630 590 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 79 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 474 993 zł w 2023 roku.
• 651 339 zł w 2022 roku.
• 515 408 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Prymus ireneusz dawidzki henryk kużdżał wiesław maciałek wynosi 4 479 965 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 263 396 zł a 8 687 230 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 724 028 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 479 965 zł w 2023 roku.
• 5 440 620 zł w 2022 roku.
• 4 647 439 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Prymus ireneusz dawidzki henryk kużdżał wiesław maciałek wyniosła 1 691 935 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 871 592 zł.
a
ktywa obrotowe to 820 343 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 691 935 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 351 195 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 340 740 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 187 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 691 935 zł w 2023 roku.
• 861 663 zł w 2022 roku.
• 782 960 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 135%.
Marża operacyjna wyniosła 91%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Prymus ireneusz dawidzki henryk kużdżał wiesław maciałek wyniosły 1 340 740 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 691 935 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 159 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 340 740 zł w 2023 roku
• 496 998 zł w 2022 roku
• 562 405 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Prymus ireneusz dawidzki henryk kużdżał wiesław maciałek wykazała przychody na poziomie 3 474 892 zł.
Organizacja zarobiła 474 993 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 474 993 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Prymus ireneusz dawidzki henryk kużdżał wiesław maciałek wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki