ELCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000817795
NIP
5322086760
REGON
385034970

Podsumowanie

aktywa
1,9 mln
przychód
4 mln
zysk
501 tys.
wartość firmy
5,4 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
JÓZEFÓW
Adres
UL. NADWIŚLAŃSKA, 29 C
Kod pocztowy
05-410
Rejestracja
2019-12-06
Rozpoczęcie działalności
2019-12-06
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Elcom osiągnęła 3 962 987 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 962 987 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 462 162 zł.
Zysk netto wyniósł 500 825 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 320 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 962 987 zł w 2022 roku.
• 2 775 729 zł w 2021 roku.
• 817 810 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 166 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 500 825 zł w 2022 roku.
• 474 049 zł w 2021 roku.
• 148 372 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elcom wynosi 5 416 475 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 771 184 zł a 9 907 467 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 805 492 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 416 475 zł w 2022 roku.
• 4 217 248 zł w 2021 roku.
• 1 253 722 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Elcom wyniosła 1 914 632 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 914 632 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 914 632 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 028 246 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 886 386 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 638 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 914 632 zł w 2022 roku.
• 1 348 549 zł w 2021 roku.
• 491 113 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Elcom wyniosły 886 386 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 914 632 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 295 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 886 386 zł w 2022 roku
• 721 129 zł w 2021 roku
• 337 741 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
• 69% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Elcom wykazała przychody na poziomie 3 962 987 zł.
Organizacja zarobiła 557 904 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 079 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 500 825 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 026 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 079 zł w 2022 roku
• 52 794 zł w 2021 roku
• 14 718 zł w 2020 roku

Organizacja Elcom wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Lemieszka Marek posiada 45 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Lemieszka Lucyna posiada 5 udziałów, które stanowią 10% firmy.