SGB LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000030473
NIP
7791002328
REGON
630244958

Podsumowanie

aktywa
447,5 mln
przychód
50,5 mln
zysk
2,1 mln
wartość firmy
61,1 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
UL. BYSTRA, 7
Kod pocztowy
61-366
Rejestracja
2001-07-25
Rozpoczęcie działalności
1994-08-10
Kapitał zakładowy
15277600,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Sgb leasing osiągnęła 50 537 829 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 49 458 348 zł. Pozostałe przychody to 1 079 481 zł.
Całkowite koszty wyniosły 47 341 709 zł.
Zysk netto wyniósł 2 116 639 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 938 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 537 829 zł w 2023 roku.
• 48 911 599 zł w 2022 roku.
• 26 781 058 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 284 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 116 639 zł w 2023 roku.
• 1 476 181 zł w 2022 roku.
• 1 085 820 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sgb leasing wynosi 61 119 192 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 18 960 749 zł a 126 344 573 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 947 927 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 61 119 192 zł w 2023 roku.
• 56 410 725 zł w 2022 roku.
• 35 988 454 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Sgb leasing wyniosła 447 464 924 zł.
a
ktywa trwałe to 306 813 464 zł.
a
ktywa obrotowe to 140 651 460 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 447 464 924 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 280 999 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 422 183 925 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 551 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 447 464 924 zł w 2023 roku.
• 413 778 262 zł w 2022 roku.
• 380 398 576 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 72%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Sgb leasing wyniosły 422 183 925 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 447 464 924 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 081 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 422 183 925 zł w 2023 roku
• 389 913 903 zł w 2022 roku
• 362 010 397 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Sgb leasing wykazała przychody na poziomie 50 537 829 zł.
Organizacja zarobiła 2 774 870 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 658 231 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 116 639 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 100 584 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 658 231 zł w 2023 roku
• 511 151 zł w 2022 roku
• 400 280 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Sgb leasing wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 2%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Sgb Bank posiada 38178 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Bank Spółdzielczy Duszniki posiada 35474 udziałów, które stanowią 23.2% firmy.
Bank Spółdzielczy We Wschowie posiada 35314 udziałów, które stanowią 23.1% firmy.
Poznański Bank Spółdzielczy posiada 23569 udziałów, które stanowią 15.4% firmy.
Największym udziałowcem od 07.12.2022 jest Sgb Bank kontrolujący 25% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.12.2019 do 07.12.2022 był Sgb Bank kontrolując 25% udziałów.
W okresie od 22.01.2019 do 31.12.2019 najwięcej udziałów posiadał Sgb Bank . Jego udziały w tym czasie wynosiły 25%.

Podobne organizacje do SGB LEASING

Organizacja Numer KRS
1
0000033439
2
0000450700
3
0000430435
4
0000021718
5
0000626743
6
0000467389
7
0000779750
8
0000517670
9
0000222133
10
0000966402
11
0000036594
12
0000068724
13
0000508124
14
0000659517
15
0000319546
16
0000273864
17
0000625712
18
0000407728
19
0000724919
20
0001008741
21
0000590226
22
0000022385
23
0000516344
24
0000650205
25
0000002358
26
0000616727
27
0000010251
28
0000196543
29
0000275587
30
0000368784