LEMON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000006119
NIP
5213028924
REGON
002030293

Podsumowanie

aktywa
7,2 mln
przychód
18,6 mln
zysk
121 tys.
wartość firmy
14,7 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
CZERSKA, 8
Kod pocztowy
00-732
Rejestracja
2001-04-10
Rozpoczęcie działalności
1990-10-23
Kapitał zakładowy
60000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAĆ SAMODZIELNE OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ, W ODNIESIENIU DO DANEJ CZYNNOŚCI, 30.000 ZŁOTYCH (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH).

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Lemon osiągnęła 18 609 519 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 592 363 zł. Pozostałe przychody to 17 156 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 471 510 zł.
Zysk netto wyniósł 120 853 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 303 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 609 519 zł w 2023 roku.
• 15 360 408 zł w 2022 roku.
• 12 681 540 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 45 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 120 853 zł w 2023 roku.
• -204 938 zł w 2022 roku.
• 323 018 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lemon wynosi 14 688 802 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 208 526 zł a 46 523 797 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 349 741 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 688 802 zł w 2023 roku.
• 11 935 421 zł w 2022 roku.
• 11 761 141 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Lemon wyniosła 7 185 570 zł.
a
ktywa trwałe to 1642 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 183 929 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 185 570 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 398 728 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 786 842 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 95 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 185 570 zł w 2023 roku.
• 8 615 469 zł w 2022 roku.
• 5 493 269 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Lemon wyniosły 4 786 842 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 185 570 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 786 842 zł w 2023 roku
• 6 355 271 zł w 2022 roku
• 2 806 992 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Lemon wykazała przychody na poziomie 18 609 519 zł.
Organizacja zarobiła 302 687 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 181 834 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 120 853 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 60% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2506 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 181 834 zł w 2023 roku
• 41 633 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Lemon wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Gajewski Jarosław posiada 90 udziałów, które stanowią 75% firmy.
Czapiewski Maciej posiada 30 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 24.11.2022 jest Gajewski Jarosław kontrolujący 75% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.11.2018 do 24.11.2022 był Gajewski Jarosław kontrolując 51% udziałów.
W okresie od 21.12.2015 do 26.11.2018 najwięcej udziałów posiadał Gajewski Jarosław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 67%.