SEMSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000785916
NIP
6342960309
REGON
383390777

Podsumowanie

aktywa
132 tys.
przychód
757 tys.
zysk
6 tys.
wartość firmy
529 tys.
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
BIELSKO-BIAŁA
Adres
UL. PROF. DR. MIECZYSŁAWA MICHAŁOWICZA, 12
Kod pocztowy
43-300
Rejestracja
2019-05-17
Rozpoczęcie działalności
2019-05-17
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.system595.pl
Email
5.95semsystem@gmail.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Semsystem osiągnęła 756 972 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 756 972 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 750 985 zł.
Zysk netto wyniósł 5987 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 189 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 756 972 zł w 2022 roku.
• 170 945 zł w 2021 roku.
• 39 560 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5987 zł w 2022 roku.
• -48 187 zł w 2021 roku.
• -38 124 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Semsystem wynosi 528 597 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 892 430 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 132 149 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 528 597 zł w 2022 roku.
• 113 963 zł w 2021 roku.
• 26 373 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Semsystem wyniosła 131 592 zł.
a
ktywa obrotowe to 131 592 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 131 592 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -165 534 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 297 126 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 131 592 zł w 2022 roku.
• 41 346 zł w 2021 roku.
• 56 284 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Semsystem wyniosły 297 126 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 131 592 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 226%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 297 126 zł w 2022 roku
• 212 867 zł w 2021 roku
• 179 618 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 226% w 2022 roku
• 515% w 2021 roku
• 319% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Semsystem wykazała przychody na poziomie 756 972 zł.
Organizacja zarobiła 6579 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 592 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5987 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 148 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 592 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Semsystem wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.002%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Semeniuk Svitlana posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Semeniuk Oleksandr posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Semeniuk Svitlana (50% udziałów)
• Semeniuk Oleksandr (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 27.04.2021 do 08.10.2021 był Semeniuk Oleksandr kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.05.2019 do 27.04.2021:
• Tymoshchuk Tetiana (50% udziałów)
• Tymoshchuk Vladyslav (50% udziałów)