VIAPLAY GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000861261
NIP
5252837533
REGON
387148079

Podsumowanie

aktywa
9,6 mln
przychód
21,9 mln
zysk
712 tys.
wartość firmy
18,1 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, 13
Kod pocztowy
00-071
Rejestracja
2020-09-28
Rozpoczęcie działalności
2020-09-28
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Viaplay group poland osiągnęła 21 931 032 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 931 032 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 218 785 zł.
Zysk netto wyniósł 712 248 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 965 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 931 032 zł w 2022 roku.
• 2 401 796 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 356 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 712 248 zł w 2022 roku.
• 138 773 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Viaplay group poland wynosi 18 111 695 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 642 016 zł a 54 827 581 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 055 847 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 111 695 zł w 2022 roku.
• 2 264 120 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Viaplay group poland wyniosła 9 620 280 zł.
a
ktywa trwałe to 114 952 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 505 328 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 620 280 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 856 021 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 764 259 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 810 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 620 280 zł w 2022 roku.
• 1 250 201 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Viaplay group poland wyniosły 8 764 259 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 620 280 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 382 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 764 259 zł w 2022 roku
• 1 106 428 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Viaplay group poland wykazała przychody na poziomie 21 931 032 zł.
Organizacja zarobiła 927 190 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 214 942 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 712 248 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 107 471 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 214 942 zł w 2022 roku
• 21 216 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Viaplay group poland wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.5%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Viaplay Group International Ab posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.07.2022 jest Viaplay Group International Ab kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.11.2021 do 12.07.2022 był Nent Group International Ab kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 20.08.2021 do 25.11.2021 najwięcej udziałów posiadał Tv3 Sport A/s. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.