EAST STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000355982
NIP
7123201260
REGON
060590868

Podsumowanie

aktywa
1,4 mln
przychód
513 tys.
zysk
-228 tys.
wartość firmy
342 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. BARTYCKA, 55
Kod pocztowy
00-716
Rejestracja
2010-05-07
Rozpoczęcie działalności
2010-03-29
Kapitał zakładowy
460000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.eaststudio.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W SPRAWACH O WARTOŚCI DO 1.000.000,00 ZŁ (JEI MILION ZŁOTYCH), A W SPRAWACH O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ 1.000.000,00 ZŁ (JEI MILION ZŁOTYCH) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja East studio osiągnęła 512 608 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 491 987 zł. Pozostałe przychody to 20 621 zł.
Całkowite koszty wyniosły 720 160 zł.
Strata netto wyniosła 228 173 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 45 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 512 608 zł w 2023 roku.
• 22 130 529 zł w 2022 roku.
• 432 171 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -228 173 zł w 2023 roku.
• 1 547 049 zł w 2022 roku.
• -613 348 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji East studio wynosi 341 739 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 281 520 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 056 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 341 739 zł w 2023 roku.
• 20 941 882 zł w 2022 roku.
• 288 114 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów East studio wyniosła 1 400 925 zł.
a
ktywa trwałe to 132 757 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 268 168 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 400 925 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -741 296 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 142 220 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -222 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 400 925 zł w 2023 roku.
• 2 718 889 zł w 2022 roku.
• 17 625 770 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła -45%.
Marża netto wyniosła -45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania East studio wyniosły 2 142 220 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 400 925 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 153%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -99 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 142 220 zł w 2023 roku
• 3 232 012 zł w 2022 roku
• 19 685 941 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 153% w 2023 roku
• 119% w 2022 roku
• 112% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja East studio wykazała przychody na poziomie 512 608 zł.
Organizacja zarobiła -228 173 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -228 173 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja East studio wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Rzączyński Maciej posiada 3419 udziałów, które stanowią 74.3% firmy.
Rymarz Paweł posiada 920 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 13.12.2019 jest Rzączyński Maciej kontrolujący 74% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.01.2018 do 13.12.2019 był Rzączyński Maciej kontrolując 79% udziałów.
W okresie od 29.04.2015 do 31.01.2018 najwięcej udziałów posiadał Rzączyński Maciej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 94%.