EAST STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000355982
NIP
7123201260
REGON
060590868

Podsumowanie

aktywa
2,7 mln
przychód
22,1 mln
zysk
1,6 mln
wartość firmy
20,9 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. BARTYCKA, 55
Kod pocztowy
00-716
Rejestracja
2010-05-07
Rozpoczęcie działalności
2010-03-29
Kapitał zakładowy
460000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.eaststudio.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W SPRAWACH O WARTOŚCI DO 1.000.000,00 ZŁ (JEI MILION ZŁOTYCH), A W SPRAWACH O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ 1.000.000,00 ZŁ (JEI MILION ZŁOTYCH) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja East studio osiągnęła 22 130 529 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 129 882 zł. Pozostałe przychody to 647 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 582 833 zł.
Zysk netto wyniósł 1 547 049 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 377 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 130 529 zł w 2022 roku.
• 432 171 zł w 2021 roku.
• 306 005 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 339 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 547 049 zł w 2022 roku.
• -613 348 zł w 2021 roku.
• -512 047 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji East studio wynosi 20 941 882 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 55 326 322 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 156 096 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 941 882 zł w 2022 roku.
• 288 114 zł w 2021 roku.
• 204 003 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów East studio wyniosła 2 718 889 zł.
a
ktywa trwałe to 129 932 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 588 958 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 718 889 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -513 123 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 232 012 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -3837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 718 889 zł w 2022 roku.
• 17 625 770 zł w 2021 roku.
• 17 786 855 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -301%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -60.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania East studio wyniosły 3 232 012 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 718 889 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 119%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 98 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 232 012 zł w 2022 roku
• 19 685 941 zł w 2021 roku
• 19 233 679 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 119% w 2022 roku
• 112% w 2021 roku
• 108% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja East studio wykazała przychody na poziomie 22 130 529 zł.
Organizacja zarobiła 1 547 049 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 547 049 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja East studio wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Rzączyński Maciej posiada 3419 udziałów, które stanowią 74% firmy.
Rymarz Paweł posiada 920 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 13.12.2019 jest Rzączyński Maciej kontrolujący 74% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.01.2018 do 13.12.2019 był Rzączyński Maciej kontrolując 79% udziałów.
W okresie od 29.04.2015 do 31.01.2018 najwięcej udziałów posiadał Rzączyński Maciej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 94%.