WONDER FILMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000627576
NIP
9512416292
REGON
364942102

Podsumowanie

aktywa
16,1 mln
przychód
24,9 mln
zysk
485 tys.
wartość firmy
20,8 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. HUSARII, 60A
Kod pocztowy
02-951
Rejestracja
2016-07-08
Rozpoczęcie działalności
2016-07-08
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Wonder films osiągnęła 24 904 270 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 789 299 zł. Pozostałe przychody to 114 971 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 304 059 zł.
Zysk netto wyniósł 485 240 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 980 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 904 270 zł w 2022 roku.
• 9 565 332 zł w 2021 roku.
• 15 839 131 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 97 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 485 240 zł w 2022 roku.
• 146 660 zł w 2021 roku.
• 858 336 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wonder films wynosi 20 792 606 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 248 800 zł a 62 260 674 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 157 771 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 792 606 zł w 2022 roku.
• 8 848 397 zł w 2021 roku.
• 14 867 638 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Wonder films wyniosła 16 074 879 zł.
a
ktywa trwałe to 8 156 378 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 918 501 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 074 879 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 998 399 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 076 480 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 213 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 074 879 zł w 2022 roku.
• 24 197 821 zł w 2021 roku.
• 11 881 301 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Wonder films wyniosły 13 076 480 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 074 879 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 615 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 076 480 zł w 2022 roku
• 21 684 661 zł w 2021 roku
• 10 714 801 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
• 90% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Wonder films wykazała przychody na poziomie 24 904 270 zł.
Organizacja zarobiła 582 846 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 97 606 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 485 240 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 521 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 97 606 zł w 2022 roku
• 31 987 zł w 2021 roku
• 211 429 zł w 2020 roku

Organizacja Wonder films wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.6%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Frydrych Klaudiusz posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Rak Krzysztof posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Kruk Ingeborga posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 25.04.2022 jest Frydrych Klaudiusz kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.09.2021 do 25.04.2022 był Frydrych Klaudiusz kontrolując 60% udziałów.
W okresie od 30.04.2020 do 28.09.2021 najwięcej udziałów posiadał Frydrych Klaudiusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 70%.