"PDNET MEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000682720
NIP
5213785140
REGON
367550360

Podsumowanie

aktywa
1,1 mln
przychód
656 tys.
zysk
124 tys.
wartość firmy
1,8 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. DOMANIEWSKA, 37
Kod pocztowy
02-672
Rejestracja
2017-06-13
Rozpoczęcie działalności
2017-06-13
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "pdnet media" osiągnęła 656 356 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 656 332 zł. Pozostałe przychody to 23 zł.
Całkowite koszty wyniosły 531 974 zł.
Zysk netto wyniósł 124 359 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 84 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 656 356 zł w 2022 roku.
• 808 614 zł w 2021 roku.
• 905 159 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 124 359 zł w 2022 roku.
• 407 972 zł w 2021 roku.
• 504 434 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "pdnet media" wynosi 1 761 220 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 826 216 zł a 4 406 484 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 287 021 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 761 220 zł w 2022 roku.
• 2 903 910 zł w 2021 roku.
• 3 048 144 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "pdnet media" wyniosła 1 114 552 zł.
a
ktywa trwałe to 54 241 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 060 311 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 114 552 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 101 621 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 931 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 183 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 114 552 zł w 2022 roku.
• 992 549 zł w 2021 roku.
• 716 226 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "pdnet media" wyniosły 12 931 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 114 552 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 931 zł w 2022 roku
• 15 286 zł w 2021 roku
• 146 935 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
• 21% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "pdnet media" wykazała przychody na poziomie 656 356 zł.
Organizacja zarobiła 141 306 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 947 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 124 359 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2357 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 947 zł w 2022 roku
• 42 928 zł w 2021 roku
• 49 911 zł w 2020 roku

Organizacja "pdnet media" wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.009%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Danielewski Jerzy posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Danielewska Iwona posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.