BESTOM DENTONET .PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000274754
NIP
7282640463
REGON
100296279

Podsumowanie

aktywa
1,1 mln
przychód
2,3 mln
zysk
52 tys.
wartość firmy
2,4 mln
Podstawowe info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
ŁÓDŹ
Adres
WIGURY, 15 A
Kod pocztowy
90-302
Rejestracja
2007-02-23
Rozpoczęcie działalności
2007-01-01
Kapitał zakładowy
1400000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, REPREZENTOWANIA JEJ ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE - GDY WARTOŚĆ NABYWANYCH PRAW LUB ZACIĄGANYCH ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI NIE PRZEKRACZA KWOTY 100.000,00 ZŁOTYCH - W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Bestom dentonet .pl osiągnęła 2 327 805 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 324 074 zł. Pozostałe przychody to 3730 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 271 765 zł.
Zysk netto wyniósł 52 309 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 149 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 327 805 zł w 2022 roku.
• 2 306 555 zł w 2021 roku.
• 1 749 093 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -23 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 309 zł w 2022 roku.
• 44 372 zł w 2021 roku.
• 201 876 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bestom dentonet .pl wynosi 2 409 624 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 523 092 zł a 5 819 512 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 72 081 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 409 624 zł w 2022 roku.
• 2 324 479 zł w 2021 roku.
• 2 550 543 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Bestom dentonet .pl wyniosła 1 088 568 zł.
a
ktywa trwałe to 26 978 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 061 590 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 088 568 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 864 690 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 223 878 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 088 568 zł w 2022 roku.
• 1 091 614 zł w 2021 roku.
• 1 377 780 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Bestom dentonet .pl wyniosły 223 878 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 088 568 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -101 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 223 878 zł w 2022 roku
• 279 233 zł w 2021 roku
• 608 478 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
• 44% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Bestom dentonet .pl wykazała przychody na poziomie 2 327 805 zł.
Organizacja zarobiła 61 358 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9049 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 309 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1810 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9049 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 6654 zł w 2020 roku

Organizacja Bestom dentonet .pl wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.03%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Kercz Małgorzata posiada 1680 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Kercz Tomasz posiada 560 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Kercz Jan posiada 560 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 16.10.2018 jest Kercz Małgorzata kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.01.2014 do 16.10.2018 była Kercz Małgorzata kontrolująca 60% udziałów.
W okresie od 28.01.2010 do 28.01.2014 najwięcej udziałów posiadała Kercz Małgorzata . Jej udziały w tym czasie wynosiły 60%.