MORGAN SUISSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000410432
NIP
6793079872
REGON
122499858

Podsumowanie

aktywa
1,3 mln
przychód
1,5 mln
zysk
455 tys.
wartość firmy
3,8 mln
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
CEGIELNIANA, 4A
Kod pocztowy
30-404
Rejestracja
2012-02-03
Rozpoczęcie działalności
2012-02-07
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.morgansuisse.com
Email
contact@morgansuisse.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Opis działalności: Morgan Suisse to wszechstronna firma specjalizująca się w wielopoziomowej współpracy ...
W skrócie
  • Usługi konsultingowe i technologiczne
  • Lokalne usługi specjalistyczne
  • Współpraca b2b
  • Strategiczne przywództwo
  • Rozwój i motywacja pracowników

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Morgan suisse osiągnęła 1 519 621 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 519 621 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 064 665 zł.
Zysk netto wyniósł 454 956 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 185 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 519 621 zł w 2023 roku.
• 1 149 936 zł w 2022 roku.
• 1 060 543 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 55 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 454 956 zł w 2023 roku.
• 69 702 zł w 2022 roku.
• 62 098 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Morgan suisse wynosi 3 765 912 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 933 006 zł a 6 369 387 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 451 820 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 765 912 zł w 2023 roku.
• 1 642 161 zł w 2022 roku.
• 1 460 667 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Morgan suisse wyniosła 1 327 509 zł.
a
ktywa trwałe to 8857 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 318 651 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 327 509 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 244 008 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 83 501 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 151 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 327 509 zł w 2023 roku.
• 1 036 774 zł w 2022 roku.
• 919 699 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Morgan suisse wyniosły 83 501 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 327 509 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 83 501 zł w 2023 roku
• 241 136 zł w 2022 roku
• 246 035 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Morgan suisse wykazała przychody na poziomie 1 519 621 zł.
Organizacja zarobiła 491 074 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 118 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 454 956 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4634 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 118 zł w 2023 roku
• 9822 zł w 2022 roku
• 12 595 zł w 2021 roku

Organizacja Morgan suisse wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Oprzędek Krzysztof posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Bielatowicz Przemysław posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.