PLANET RESCUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000801428
NIP
5223167018
REGON
384216314

Podsumowanie

aktywa
1 mln
przychód
1,4 mln
zysk
175 tys.
wartość firmy
2,2 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. SPYCHOWSKA, 6
Kod pocztowy
01-472
Rejestracja
2019-08-28
Rozpoczęcie działalności
2019-08-28
Kapitał zakładowy
290000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ W SPOSÓB WAŻNY REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Planet rescue osiągnęła 1 401 205 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 401 205 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 225 708 zł.
Zysk netto wyniósł 175 496 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 467 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 401 205 zł w 2022 roku.
• 774 131 zł w 2021 roku.
• 382 061 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 58 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 175 496 zł w 2022 roku.
• 74 865 zł w 2021 roku.
• 35 778 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Planet rescue wynosi 2 188 820 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 552 699 zł a 3 503 011 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 729 607 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 188 820 zł w 2022 roku.
• 1 236 625 zł w 2021 roku.
• 612 154 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Planet rescue wyniosła 1 036 418 zł.
a
ktywa trwałe to 126 050 zł.
a
ktywa obrotowe to 910 368 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 036 418 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 736 932 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 299 486 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 345 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 036 418 zł w 2022 roku.
• 1 111 427 zł w 2021 roku.
• 289 378 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Planet rescue wyniosły 299 486 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 036 418 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 99 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 299 486 zł w 2022 roku
• 549 992 zł w 2021 roku
• 3599 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Planet rescue wykazała przychody na poziomie 1 401 205 zł.
Organizacja zarobiła 221 151 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 655 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 175 496 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 218 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 655 zł w 2022 roku
• 14 108 zł w 2021 roku
• 4813 zł w 2020 roku

Organizacja Planet rescue wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Pyziel Przemysław posiada 2310 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Falkowski Adam posiada 1200 udziałów, które stanowią 21% firmy.
Domański Jan posiada 1200 udziałów, które stanowią 21% firmy.
Invento Capital posiada 800 udziałów, które stanowią 14% firmy.
Największym udziałowcem od 07.07.2021 jest Pyziel Przemysław kontrolujący 40% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.08.2019 do 07.07.2021 był Pyziel Przemysław kontrolując 47% udziałów.