LEAN HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000994062
NIP
5213813853
REGON
369500538

Podsumowanie

aktywa
2 mln
przychód
2,5 mln
zysk
382 tys.
wartość firmy
4,6 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. KRUCZA, 5/11
Kod pocztowy
00-548
Rejestracja
2022-09-30
Rozpoczęcie działalności
2018-02-15
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Lean house osiągnęła 2 523 836 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 497 849 zł. Pozostałe przychody to 25 987 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 116 316 zł.
Zysk netto wyniósł 381 533 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 736 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 523 836 zł w 2023 roku.
• 592 808 zł w 2022 roku.
• 1 051 152 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 381 533 zł w 2023 roku.
• 247 325 zł w 2022 roku.
• 416 384 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lean house wynosi 4 631 104 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 422 417 zł a 7 586 223 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 778 366 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 631 104 zł w 2023 roku.
• 2 567 070 zł w 2022 roku.
• 3 074 371 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Lean house wyniosła 1 999 642 zł.
a
ktywa trwałe to 55 599 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 944 044 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 999 642 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 896 556 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 103 087 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 488 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 999 642 zł w 2023 roku.
• 1 653 138 zł w 2022 roku.
• 1 022 495 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Lean house wyniosły 103 087 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 999 642 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 103 087 zł w 2023 roku
• 76 386 zł w 2022 roku
• 78 407 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Lean house wykazała przychody na poziomie 2 523 836 zł.
Organizacja zarobiła 427 004 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 471 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 381 533 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1794 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 471 zł w 2023 roku
• 28 528 zł w 2022 roku
• 41 883 zł w 2021 roku

Organizacja Lean house wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.07%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Horabik Jan posiada 40 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Horabik Kinga posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 28.06.2023 jest Horabik Jan kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.05.2023 do 28.06.2023 był Horabik Jan kontrolując 40% udziałów.
W okresie od 04.04.2023 do 18.05.2023 najwięcej udziałów posiadał Horabik Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.