KATOWICKA AGENCJA WYDAWNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000921957
NIP
9542830990
REGON
389963300

Podsumowanie

aktywa
1,4 mln
przychód
3,8 mln
zysk
195 tys.
wartość firmy
3,9 mln
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
KATOWICE
Adres
PORCELANOWA, 21
Kod pocztowy
40-246
Rejestracja
2021-09-17
Rozpoczęcie działalności
2021-09-17
Kapitał zakładowy
1100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Katowicka agencja wydawnicza osiągnęła 3 796 899 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 787 649 zł. Pozostałe przychody to 9249 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 592 825 zł.
Zysk netto wyniósł 194 824 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 265 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 796 899 zł w 2023 roku.
• 1 933 960 zł w 2022 roku.
• 44 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 64 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 194 824 zł w 2023 roku.
• -314 795 zł w 2022 roku.
• -220 900 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Katowicka agencja wydawnicza wynosi 3 879 910 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 569 347 zł a 9 492 247 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 293 303 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 879 910 zł w 2023 roku.
• 1 712 535 zł w 2022 roku.
• 163 658 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Katowicka agencja wydawnicza wyniosła 1 404 343 zł.
a
ktywa trwałe to 251 279 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 153 064 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 404 343 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 759 129 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 645 214 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 468 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 404 343 zł w 2023 roku.
• 1 275 600 zł w 2022 roku.
• 649 282 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Katowicka agencja wydawnicza wyniosły 645 214 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 404 343 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 215 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 645 214 zł w 2023 roku
• 711 295 zł w 2022 roku
• 470 182 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Katowicka agencja wydawnicza wykazała przychody na poziomie 3 796 899 zł.
Organizacja zarobiła 228 276 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 452 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 194 824 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 151 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 452 zł w 2023 roku
• 19 195 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Katowicka agencja wydawnicza wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Katowickie Inwestycje posiada 2194 udziałów, które stanowią 99.7% firmy.
Największym udziałowcem od 08.06.2022 jest Katowickie Inwestycje kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.04.2022 do 08.06.2022 była Katowicka Infrastruktura Wodociągowo Kanalizacyjna kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 17.09.2021 do 07.04.2022 najwięcej udziałów posiadała Katowicka Infrastruktura Wodociągowo Kanalizacyjna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.