ECOVISA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000595334

NIP

8133713157

REGON

363397690

aktywa

1,1 mln

przychód

1,5 mln

zysk netto

74 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Podstawowe info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
ŁAŃCUT
Adres
UL. PODZWIERZYNIEC, 78
Kod pocztowy
37-100
Rejestracja
2016-01-05
Rozpoczęcie działalności
2016-01-05
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki

Organizacja Ecovisa osiągnęła 1 482 141 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 482 141 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 407 925 zł.
Zysk netto wyniósł 74 215 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 247 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 482 141 zł w 2022 roku.
• 1 437 716 zł w 2021 roku.
• 2 443 062 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 74 215 zł w 2022 roku.
• 127 928 zł w 2021 roku.
• 485 711 zł w 2020 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Ecovisa wynosi 1 931 728 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 646 773 zł a 3 705 352 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 321 648 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 931 728 zł w 2022 roku.
• 2 061 300 zł w 2021 roku.
• 4 066 717 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Ecovisa wyniosła 1 088 964 zł.
a
ktywa trwałe to 202 815 zł.
a
ktywa obrotowe to 886 149 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 088 964 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 862 364 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 226 600 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 180 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 088 964 zł w 2022 roku.
• 956 526 zł w 2021 roku.
• 1 104 982 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Ecovisa wyniosły 226 600 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 088 964 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 226 600 zł w 2022 roku
• 168 378 zł w 2021 roku
• 444 762 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
• 40% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Ecovisa wykazała przychody na poziomie 1 482 141 zł.
Organizacja zarobiła 82 388 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8173 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 74 215 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1362 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8173 zł w 2022 roku
• 8275 zł w 2021 roku
• 43 718 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku

Organizacja Ecovisa wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0192%.
Udział w rynku powiększa się w czasie.
Przeciętny wzrost udziału w rynku wynosi 0.00 p.p. rocznie.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Kowalczuk Agnieszka posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Minurski Michał posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Największym udziałowcem od 20.07.2022 jest Kowalczuk Agnieszka kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.12.2017 do 20.07.2022 był Minurski Michał kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 05.01.2016 do 08.12.2017 najwięcej udziałów posiadał Kępiński Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.