IGRIT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000507420
NIP
5941601786
REGON
321508951

Podsumowanie

aktywa
1,4 mln
przychód
1,3 mln
zysk
163 tys.
wartość firmy
2,5 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
GNIEZNO
Adres
UL. POCZTOWA, 9
Kod pocztowy
62-200
Rejestracja
2014-04-24
Rozpoczęcie działalności
2014-04-24
Kapitał zakładowy
7000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.igrit.pl
Email
kontakt@igrit.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Igrit.pl osiągnęła 1 288 701 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 254 048 zł. Pozostałe przychody to 34 653 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 091 165 zł.
Zysk netto wyniósł 162 883 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 180 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 288 701 zł w 2023 roku.
• 1 468 439 zł w 2022 roku.
• 1 221 212 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 162 883 zł w 2023 roku.
• 356 503 zł w 2022 roku.
• 212 033 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Igrit.pl wynosi 2 524 141 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 013 476 zł a 5 405 205 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 391 266 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 524 141 zł w 2023 roku.
• 3 296 286 zł w 2022 roku.
• 2 298 073 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Igrit.pl wyniosła 1 438 966 zł.
a
ktywa trwałe to 41 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 438 926 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 438 966 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 351 301 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 87 665 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 227 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 438 966 zł w 2023 roku.
• 1 275 188 zł w 2022 roku.
• 912 716 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Igrit.pl wyniosły 87 665 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 438 966 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 87 665 zł w 2023 roku
• 86 770 zł w 2022 roku
• 64 981 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Igrit.pl wykazała przychody na poziomie 1 288 701 zł.
Organizacja zarobiła 179 462 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 579 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 162 883 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2578 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 579 zł w 2023 roku
• 35 913 zł w 2022 roku
• 21 623 zł w 2021 roku

Organizacja Igrit.pl wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Pawłowski Sebastian posiada 35 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Rostkowski Paweł posiada 35 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Andruszkiewicz Dariusz posiada 35 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Rostkowski Paweł (25% udziałów)
• Pawłowski Sebastian (25% udziałów)
• Andruszkiewicz Dariusz (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.11.2018 do 18.05.2020:
• Rostkowski Paweł (25% udziałów)
• Pawłowski Sebastian (25% udziałów)
• Lipski Sylwester (25% udziałów)
• Andruszkiewicz Dariusz (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.04.2014 do 06.11.2018:
• Rostkowski Paweł (50% udziałów)
• Pawłowski Sebastian (50% udziałów)