TRANSPARENT DATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000698859
NIP
9721245297
REGON
302419567

Podsumowanie

aktywa
1,8 mln
przychód
6,1 mln
zysk
615 tys.
wartość firmy
6,8 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
UL. ADAMA MICKIEWICZA, 27
Kod pocztowy
60-835
Rejestracja
2017-10-10
Rozpoczęcie działalności
2012-12-28
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Transparent data osiągnęła 6 096 020 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 089 013 zł. Pozostałe przychody to 7006 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 473 809 zł.
Zysk netto wyniósł 615 205 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 962 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 096 020 zł w 2023 roku.
• 4 525 242 zł w 2022 roku.
• 3 737 559 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 144 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 615 205 zł w 2023 roku.
• -505 753 zł w 2022 roku.
• -35 697 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Transparent data wynosi 6 749 508 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 224 676 zł a 15 240 049 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 869 956 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 749 508 zł w 2023 roku.
• 3 016 828 zł w 2022 roku.
• 2 634 294 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Transparent data wyniosła 1 841 326 zł.
a
ktywa trwałe to 51 201 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 636 315 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 153 810 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 841 326 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 299 568 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 541 758 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -167 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 841 326 zł w 2023 roku.
• 1 312 839 zł w 2022 roku.
• 1 594 021 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 205%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Transparent data wyniosły 1 541 758 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 841 326 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 75 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 541 758 zł w 2023 roku
• 1 628 476 zł w 2022 roku
• 1 403 904 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 124% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Transparent data wykazała przychody na poziomie 6 096 020 zł.
Organizacja zarobiła 646 484 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 279 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 615 205 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5213 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 279 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1987 zł w 2021 roku

Organizacja Transparent data wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki