TRANSPARENT DATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000698859
NIP
9721245297
REGON
302419567

Podsumowanie

aktywa
1,3 mln
przychód
4,5 mln
zysk
-506 tys.
wartość firmy
3 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
UL. ADAMA MICKIEWICZA, 27
Kod pocztowy
60-835
Rejestracja
2017-10-10
Rozpoczęcie działalności
2012-12-28
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Transparent data osiągnęła 4 525 242 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 525 226 zł. Pozostałe przychody to 17 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 030 979 zł.
Strata netto wyniosła 505 753 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 840 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 525 242 zł w 2022 roku.
• 3 737 559 zł w 2021 roku.
• 2 753 620 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -50 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -505 753 zł w 2022 roku.
• -35 697 zł w 2021 roku.
• 244 147 zł w 2020 roku.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Transparent data wynosi 3 016 828 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 11 313 106 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 297 411 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 016 828 zł w 2022 roku.
• 2 634 294 zł w 2021 roku.
• 2 981 696 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Transparent data wyniosła 1 312 839 zł.
a
ktywa trwałe to 51 801 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 107 229 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 153 810 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 312 839 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -315 637 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 628 476 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -306 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 312 839 zł w 2022 roku.
• 1 594 021 zł w 2021 roku.
• 1 359 010 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 160%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Transparent data wyniosły 1 628 476 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 312 839 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 124%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 107 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 628 476 zł w 2022 roku
• 1 403 904 zł w 2021 roku
• 1 133 197 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 124% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
• 83% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Transparent data wykazała przychody na poziomie 4 525 242 zł.
Organizacja zarobiła -505 753 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -505 753 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 1987 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Transparent data wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.06%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki