MEDIA TRAILER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000538418
NIP
8381847699
REGON
360599682

Podsumowanie

aktywa
922 tys.
przychód
4,4 mln
zysk
159 tys.
wartość firmy
3,9 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
WOLSZTYN
Adres
UL. NIAŁECKA, 17
Kod pocztowy
64-200
Rejestracja
2015-01-09
Rozpoczęcie działalności
2015-01-09
Kapitał zakładowy
50100,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓLKI, W TYM SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ WOLI, UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Media trailer osiągnęła 4 359 470 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 348 543 zł. Pozostałe przychody to 10 926 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 189 412 zł.
Zysk netto wyniósł 159 132 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 802 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 359 470 zł w 2022 roku.
• 2 464 991 zł w 2021 roku.
• 2 465 235 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 36 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 159 132 zł w 2022 roku.
• -7889 zł w 2021 roku.
• 146 838 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Media trailer wynosi 3 913 171 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 370 331 zł a 10 898 674 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 736 693 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 913 171 zł w 2022 roku.
• 1 894 310 zł w 2021 roku.
• 2 486 816 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Media trailer wyniosła 922 466 zł.
a
ktywa trwałe to 42 065 zł.
a
ktywa obrotowe to 880 401 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 922 466 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 493 775 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 428 691 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 170 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 922 466 zł w 2022 roku.
• 962 986 zł w 2021 roku.
• 908 145 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -88.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Media trailer wyniosły 428 691 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 922 466 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 428 691 zł w 2022 roku
• 628 343 zł w 2021 roku
• 566 848 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
• 62% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Media trailer wykazała przychody na poziomie 4 359 470 zł.
Organizacja zarobiła 177 955 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 823 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 159 132 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3765 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 823 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 14 331 zł w 2020 roku

Organizacja Media trailer wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.06%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Lichocka Małgorzata posiada 250 udziałów, które stanowią 49.9% firmy.
Michalczak Paweł posiada 250 udziałów, które stanowią 49.9% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Lichocka Małgorzata (50% udziałów)
• Michalczak Paweł (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 09.01.2015 do 10.02.2016 był Jagołkowski Tomasz kontrolując 98% udziałów.