LETLEASE EP SPÓŁKA Z OGRANNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000730367
NIP
8952188713
REGON
380079470

Podsumowanie

aktywa
139 tys.
przychód
155 tys.
zysk
-38 tys.
wartość firmy
150 tys.
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
UL. KOMINIARSKA, 42B
Kod pocztowy
51-180
Rejestracja
2018-04-30
Rozpoczęcie działalności
2018-04-30
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SAMODZIELNIE PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Letlease ep osiągnęła 155 207 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 101 523 zł. Pozostałe przychody to 53 684 zł.
Całkowite koszty wyniosły 139 245 zł.
Strata netto wyniosła 37 722 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 25 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 155 207 zł w 2023 roku.
• 283 981 zł w 2022 roku.
• 335 393 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -37 722 zł w 2023 roku.
• -37 619 zł w 2022 roku.
• -1859 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Letlease ep wynosi 150 180 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 388 018 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 030 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 150 180 zł w 2023 roku.
• 236 106 zł w 2022 roku.
• 297 201 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Letlease ep wyniosła 139 365 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 52 437 zł.
a
ktywa obrotowe to 86 928 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 139 365 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 62 278 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 77 087 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 139 365 zł w 2023 roku.
• 236 881 zł w 2022 roku.
• 510 083 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -61%.
Marża operacyjna wyniosła -82%.
Marża netto wyniosła -24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Letlease ep wyniosły 77 087 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 139 365 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 77 087 zł w 2023 roku
• 174 500 zł w 2022 roku
• 411 942 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Letlease ep wykazała przychody na poziomie 155 207 zł.
Organizacja zarobiła -37 722 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -37 722 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Letlease ep wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do LETLEASE EP

Organizacja Numer KRS
1
0000729185
2
0000772733
3
0000990711
4
0000551855
5
0000791507
6
0000861701
7
0000467389
8
0000093640
9
0000823302
10
0000267848
11
0000558338
12
0000606568
13
0000259998
14
0000604043
15
0000187096
16
0000722690
17
0000884486
18
0000901652
19
0000343431
20
0000256805
21
0000973251
22
0000448326
23
0000632237
24
0000280810
25
0000691446
26
0000538792
27
0000600028
28
0000049511
29
0000024987
30
0000508124