DR STENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000703746
NIP
6793159217
REGON
368762791

Podsumowanie

aktywa
1,2 mln
przychód
63 tys.
zysk
26 tys.
wartość firmy
252 tys.
Podstawowe info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
RZESZÓW
Adres
UL. KPT. WŁADYSŁAWA RAGINISA, 6
Kod pocztowy
35-513
Rejestracja
2017-11-14
Rozpoczęcie działalności
2017-11-14
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Dr stent osiągnęła 62 970 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 62 240 zł. Pozostałe przychody to 730 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 136 zł.
Zysk netto wyniósł 26 104 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 62 970 zł w 2023 roku.
• 59 006 zł w 2022 roku.
• 28 651 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 104 zł w 2023 roku.
• 27 389 zł w 2022 roku.
• 11 588 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dr stent wynosi 252 454 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 94 454 zł a 565 640 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 42 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 252 454 zł w 2023 roku.
• 235 373 zł w 2022 roku.
• 131 388 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Dr stent wyniosła 1 205 213 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 192 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 713 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 205 213 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 141 410 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 063 803 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 200 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 205 213 zł w 2023 roku.
• 1 256 344 zł w 2022 roku.
• 923 853 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 61%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Dr stent wyniosły 1 063 803 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 205 213 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 177 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 063 803 zł w 2023 roku
• 1 141 038 zł w 2022 roku
• 835 937 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Dr stent wykazała przychody na poziomie 62 970 zł.
Organizacja zarobiła 28 242 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2138 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 104 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 356 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2138 zł w 2023 roku
• 3380 zł w 2022 roku
• 1399 zł w 2021 roku

Organizacja Dr stent wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Sztembis Rafał posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.
Największym udziałowcem od 27.06.2018 jest Sztembis Rafał kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.11.2017 do 27.06.2018 był Ever Care kontrolując 100% udziałów.