GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000106150
NIP
5830000960
REGON
190541636

Podsumowanie

aktywa
26 mld
przychód
33,6 mld
zysk
3,2 mld
wartość firmy
46,4 mld
Podstawowe info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
GDAŃSK
Adres
ELBLĄSKA, 135
Kod pocztowy
80-718
Rejestracja
2002-04-10
Rozpoczęcie działalności
1991-10-01
Kapitał zakładowy
184873362,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
lotos.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ: 1) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, 2) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE Z PROKURENTEM. DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA I DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCYCH DO KWOTY STO TYSIĘCY ZŁOTYCH WYSTARCZAJĄCE JEST OŚWIADCZENIE WOLI I PODPIS JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Transport drogowy towarów Magazynowanie i przechowywanie towarów Transport morski i przybrzeżny towarów Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Działalność usługowa wspomagająca transport wodny Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Produkcja pojemników metalowych Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA Badania i analizy techniczne Transport kolejowy towarów Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Transport rurociągowy Działalność związana z pakowaniem ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Przeładunek towarów Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy Produkcja gazów technicznych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Pozostałe drukowanie Ochrona przeciwpożarowa Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Działalność centrów telefonicznych (call center) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Działalność związana z tłumaczeniami Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych Nadawanie programów radiofonicznych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Naprawa i konserwacja maszyn Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Artystyczna i literacka działalność twórcza

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Grupa lotos osiągnęła 33 616 400 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 349 100 000 zł. Pozostałe przychody to 267 300 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 137 300 000 zł.
Zysk netto wyniósł 3 211 800 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 531 279 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 616 400 000 zł w 2021 roku.
• 21 110 000 000 zł w 2020 roku.
• 29 702 200 000 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 156 916 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 211 800 000 zł w 2021 roku.
• -1 146 200 000 zł w 2020 roku.
• 1 152 900 000 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa lotos wynosi 46 353 558 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 095 425 000 zł a 84 041 000 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 183 946 961 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 353 558 333 zł w 2021 roku.
• 22 753 683 333 zł w 2020 roku.
• 33 949 616 667 zł w 2019 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Grupa lotos wyniosła 25 964 800 000 zł.
a
ktywa trwałe to 14 525 600 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 439 200 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 964 800 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 793 900 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 170 900 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 291 059 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 964 800 000 zł w 2021 roku.
• 21 856 400 000 zł w 2020 roku.
• 23 672 100 000 zł w 2019 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Grupa lotos wyniosły 11 170 900 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 964 800 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 577 154 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 170 900 000 zł w 2021 roku
• 10 282 600 000 zł w 2020 roku
• 10 956 700 000 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2021 roku
• 47% w 2020 roku
• 46% w 2019 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Grupa lotos wykazała przychody na poziomie 33 616 400 000 zł.
Brak danych

Organizacja Grupa lotos wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 20%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki