GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000106150
NIP
5830000960
REGON
190541636

Podsumowanie

aktywa
26 mld
przychód
33,6 mld
zysk
3,2 mld
wartość firmy
46,4 mld
Podstawowe info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
GDAŃSK
Adres
ELBLĄSKA, 135
Kod pocztowy
80-718
Rejestracja
2002-04-10
Rozpoczęcie działalności
1991-10-01
Kapitał zakładowy
184873362,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.lotos.pl
Email
lotos@grupalotos.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ: 1) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, 2) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE Z PROKURENTEM. DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA I DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCYCH DO KWOTY STO TYSIĘCY ZŁOTYCH WYSTARCZAJĄCE JEST OŚWIADCZENIE WOLI I PODPIS JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania Działalność związana z tłumaczeniami GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Magazynowanie i przechowywanie towarów Działalność związana z pakowaniem Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Artystyczna i literacka działalność twórcza Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Transport kolejowy towarów DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Naprawa i konserwacja maszyn DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Transport drogowy towarów Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW Działalność centrów telefonicznych (call center) Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH Nadawanie programów radiofonicznych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Transport rurociągowy Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Działalność usługowa wspomagająca transport wodny POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Badania i analizy techniczne Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych Produkcja pojemników metalowych Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Pozostałe drukowanie Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Ochrona przeciwpożarowa Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Transport morski i przybrzeżny towarów Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych Produkcja gazów technicznych Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Przeładunek towarów
Opis działalności: GRUPA LOTOS S.A. to znaczący gracz na rynku naftowym, który dynamicznie rozwija ...
W skrócie
  • Wydobycie i przerób ropy naftowej, produkcja paliw.
  • Hurtowa i detaliczna sprzedaż benzyn, olejów, paliw lotniczych.
  • Projekty UE i działalność fundacji społecznej ORLEN dla Pomorza.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Grupa lotos osiągnęła 33 616 400 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 349 100 000 zł. Pozostałe przychody to 267 300 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 137 300 000 zł.
Zysk netto wyniósł 3 211 800 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 531 279 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 616 400 000 zł w 2021 roku.
• 21 110 000 000 zł w 2020 roku.
• 29 702 200 000 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 156 916 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 211 800 000 zł w 2021 roku.
• -1 146 200 000 zł w 2020 roku.
• 1 152 900 000 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa lotos wynosi 46 353 558 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 095 425 000 zł a 84 041 000 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 183 946 961 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 353 558 333 zł w 2021 roku.
• 22 753 683 333 zł w 2020 roku.
• 33 949 616 667 zł w 2019 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Grupa lotos wyniosła 25 964 800 000 zł.
a
ktywa trwałe to 14 525 600 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 439 200 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 964 800 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 793 900 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 170 900 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 291 059 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 964 800 000 zł w 2021 roku.
• 21 856 400 000 zł w 2020 roku.
• 23 672 100 000 zł w 2019 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Grupa lotos wyniosły 11 170 900 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 964 800 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 577 154 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 170 900 000 zł w 2021 roku
• 10 282 600 000 zł w 2020 roku
• 10 956 700 000 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2021 roku
• 47% w 2020 roku
• 46% w 2019 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Grupa lotos wykazała przychody na poziomie 33 616 400 000 zł.
Brak danych

Organizacja Grupa lotos wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 20%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki