GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000106150

NIP

5830000960

REGON

190541636

aktywa

26 mld

przychód

33,6 mld

zysk netto

3,2 mld

wartość firmy

46,4 mld

Podstawowe info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
GDAŃSK
Adres
ELBLĄSKA, 135
Kod pocztowy
80-718
Rejestracja
2002-04-10
Rozpoczęcie działalności
1991-10-01
Kapitał zakładowy
184873362,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.lotos.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ: 1) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, 2) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE Z PROKURENTEM. DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA I DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCYCH DO KWOTY STO TYSIĘCY ZŁOTYCH WYSTARCZAJĄCE JEST OŚWIADCZENIE WOLI I PODPIS JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Transport morski i przybrzeżny towarów Transport drogowy towarów Magazynowanie i przechowywanie towarów DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja gazów technicznych Działalność związana z pakowaniem Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ Przeładunek towarów Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność usługowa wspomagająca transport wodny Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych Badania i analizy techniczne Ochrona przeciwpożarowa Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Produkcja pojemników metalowych Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Transport kolejowy towarów Transport rurociągowy Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH Naprawa i konserwacja maszyn Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Pozostałe drukowanie Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych Nadawanie programów radiofonicznych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Artystyczna i literacka działalność twórcza Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Działalność związana z tłumaczeniami Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność centrów telefonicznych (call center) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Podstawowe wyniki

Organizacja Grupa lotos osiągnęła 33 616 400 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 349 100 000 zł. Pozostałe przychody to 267 300 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 137 300 000 zł.
Zysk netto wyniósł 3 211 800 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 531 279 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 616 400 000 zł w 2021 roku.
• 21 110 000 000 zł w 2020 roku.
• 29 702 200 000 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 156 916 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 211 800 000 zł w 2021 roku.
• -1 146 200 000 zł w 2020 roku.
• 1 152 900 000 zł w 2019 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Grupa lotos wynosi 46 353 558 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 095 425 000 zł a 84 041 000 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 183 946 961 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 353 558 333 zł w 2021 roku.
• 22 753 683 333 zł w 2020 roku.
• 33 949 616 667 zł w 2019 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Grupa lotos wyniosła 25 964 800 000 zł.
a
ktywa trwałe to 14 525 600 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 439 200 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 964 800 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 793 900 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 170 900 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 291 059 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 964 800 000 zł w 2021 roku.
• 21 856 400 000 zł w 2020 roku.
• 23 672 100 000 zł w 2019 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Grupa lotos wyniosły 11 170 900 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 964 800 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 577 154 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 170 900 000 zł w 2021 roku
• 10 282 600 000 zł w 2020 roku
• 10 956 700 000 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2021 roku
• 47% w 2020 roku
• 46% w 2019 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Grupa lotos wykazała przychody na poziomie 33 616 400 000 zł.
Brak danych

Wyniki na tle rynku

Organizacja Grupa lotos wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku

Udział organizacji w rynku wyniósł 19%.
Udział w rynku obniża się w czasie.
Przeciętny wzrost udziału w rynku wynosi -0.02 p.p. rocznie.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki