MC SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000444076
NIP
2220895402
REGON
243128683

Podsumowanie

aktywa
2,3 mln
przychód
3,1 mln
zysk
366 tys.
wartość firmy
4,8 mln
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
MYSŁOWICE
Adres
UL. FABRYCZNA, 18
Kod pocztowy
41-400
Rejestracja
2012-12-12
Rozpoczęcie działalności
2012-12-12
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Mc services osiągnęła 3 074 149 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 074 140 zł. Pozostałe przychody to 9 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 707 928 zł.
Zysk netto wyniósł 366 211 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 511 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 074 149 zł w 2023 roku.
• 3 266 099 zł w 2022 roku.
• 3 352 917 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 61 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 366 211 zł w 2023 roku.
• 356 036 zł w 2022 roku.
• 533 140 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mc services wynosi 4 779 944 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 265 666 zł a 7 685 371 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 795 287 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 779 944 zł w 2023 roku.
• 4 592 549 zł w 2022 roku.
• 5 091 352 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Mc services wyniosła 2 329 585 zł.
a
ktywa trwałe to 3013 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 326 572 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 329 585 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 687 554 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 642 031 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 387 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 329 585 zł w 2023 roku.
• 1 672 276 zł w 2022 roku.
• 1 519 784 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Mc services wyniosły 642 031 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 329 585 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 107 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 642 031 zł w 2023 roku
• 350 933 zł w 2022 roku
• 555 097 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Mc services wykazała przychody na poziomie 3 074 149 zł.
Organizacja zarobiła 405 266 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 055 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 366 211 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6509 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 055 zł w 2023 roku
• 40 029 zł w 2022 roku
• 53 746 zł w 2021 roku

Organizacja Mc services wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.08%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Knapp Andreas posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.