MC SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000444076

NIP

2220895402

REGON

243128683

aktywa

1,7 mln

przychód

3,3 mln

zysk netto

356 tys.

wartość firmy

4,6 mln

Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
MYSŁOWICE
Adres
UL. FABRYCZNA, 18
Kod pocztowy
41-400
Rejestracja
2012-12-12
Rozpoczęcie działalności
2012-12-12
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki

Organizacja Mc services osiągnęła 3 266 099 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 264 040 zł. Pozostałe przychody to 2058 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 908 005 zł.
Zysk netto wyniósł 356 036 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 652 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 266 099 zł w 2022 roku.
• 3 352 917 zł w 2021 roku.
• 2 347 587 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 71 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 356 036 zł w 2022 roku.
• 533 140 zł w 2021 roku.
• 317 628 zł w 2020 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Mc services wynosi 4 592 549 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 991 007 zł a 8 165 247 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 916 866 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 592 549 zł w 2022 roku.
• 5 091 352 zł w 2021 roku.
• 3 159 232 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Mc services wyniosła 1 672 276 zł.
a
ktywa trwałe to 5273 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 667 003 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 672 276 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 321 343 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 350 933 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 333 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 672 276 zł w 2022 roku.
• 1 519 784 zł w 2021 roku.
• 694 666 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Mc services wyniosły 350 933 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 672 276 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 350 933 zł w 2022 roku
• 555 097 zł w 2021 roku
• 263 118 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
• 38% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Mc services wykazała przychody na poziomie 3 266 099 zł.
Organizacja zarobiła 396 065 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 029 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 356 036 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8006 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 029 zł w 2022 roku
• 53 746 zł w 2021 roku
• 25 627 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku

Organizacja Mc services wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0424%.
Udział w rynku powiększa się w czasie.
Przeciętny wzrost udziału w rynku wynosi 0.01 p.p. rocznie.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Knapp Andreas posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.