"CONCEPT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000542252
NIP
6772386066
REGON
360715208

Podsumowanie

aktywa
2,7 mln
przychód
3,5 mln
zysk
256 tys.
wartość firmy
3,7 mln
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
BOCHNIA
Adres
UL. KAZIMIERZA BRODZIŃSKIEGO, 68
Kod pocztowy
32-700
Rejestracja
2015-02-05
Rozpoczęcie działalności
2015-02-05
Kapitał zakładowy
45000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "concept" osiągnęła 3 449 995 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 433 729 zł. Pozostałe przychody to 16 267 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 177 560 zł.
Zysk netto wyniósł 256 169 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 512 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 449 995 zł w 2023 roku.
• 1 681 461 zł w 2022 roku.
• 3 150 840 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 39 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 256 169 zł w 2023 roku.
• 1373 zł w 2022 roku.
• 164 761 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "concept" wynosi 3 657 325 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 332 652 zł a 8 624 989 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 553 828 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 657 325 zł w 2023 roku.
• 1 266 993 zł w 2022 roku.
• 2 899 097 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "concept" wyniosła 2 664 702 zł.
a
ktywa trwałe to 150 162 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 514 540 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 664 702 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 443 535 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 221 167 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 410 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 664 702 zł w 2023 roku.
• 1 285 495 zł w 2022 roku.
• 2 136 455 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -161 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "concept" wyniosły 2 221 167 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 664 702 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 337 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 221 167 zł w 2023 roku
• 1 098 128 zł w 2022 roku
• 1 950 462 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "concept" wykazała przychody na poziomie 3 449 995 zł.
Organizacja zarobiła 297 004 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 835 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 256 169 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5931 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 835 zł w 2023 roku
• 8765 zł w 2022 roku
• 19 514 zł w 2021 roku

Organizacja "concept" wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.09%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Garus Adrian posiada 225 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Garus Katarzyna posiada 225 udziałów, które stanowią 0.2% firmy.
Największym udziałowcem od 31.05.2024 jest Garus Adrian kontrolujący 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.10.2021 do 31.05.2024:
• Garus Tomasz (50% udziałów)
• Garus Adrian (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.02.2018 do 12.10.2021:
• Garus Tomasz (50% udziałów)
• Garus Adrian (50% udziałów)