ENPROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000365831
NIP
7010261504
REGON
142614663

Podsumowanie

aktywa
304,4 mln
przychód
506,9 mln
zysk
13,3 mln
wartość firmy
586,4 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. TANECZNA, 18C
Kod pocztowy
02-829
Rejestracja
2010-09-24
Rozpoczęcie działalności
2010-10-01
Kapitał zakładowy
1125000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. DO SKŁADANIA PODPISÓW I OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, Z ZASTRZEŻENIEM UST. 2 PONIŻEJ. 2. W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) NETTO, DO SKŁADANIA PODPISÓW I OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Enprom osiągnęła 506 893 858 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 506 055 760 zł. Pozostałe przychody to 838 098 zł.
Całkowite koszty wyniosły 492 808 432 zł.
Zysk netto wyniósł 13 247 328 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 76 499 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 506 893 858 zł w 2023 roku.
• 588 529 884 zł w 2022 roku.
• 258 353 504 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 879 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 247 328 zł w 2023 roku.
• -6 064 494 zł w 2022 roku.
• 241 650 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enprom wynosi 586 377 824 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 132 473 276 zł a 1 267 234 645 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 87 656 625 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 586 377 824 zł w 2023 roku.
• 588 529 884 zł w 2022 roku.
• 209 767 802 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Enprom wyniosła 304 409 571 zł.
a
ktywa trwałe to 49 585 881 zł.
a
ktywa obrotowe to 254 823 690 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 304 409 571 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 62 042 982 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 242 366 589 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 414 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 304 409 571 zł w 2023 roku.
• 448 493 965 zł w 2022 roku.
• 230 844 959 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 304 409 571 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 182 090 914 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Enprom wykazała przychody na poziomie 506 893 858 zł.
Organizacja zarobiła 13 887 888 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 640 560 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 247 328 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 100 348 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 640 560 zł w 2023 roku
• 2 836 144 zł w 2022 roku
• 3 753 359 zł w 2021 roku

Organizacja Enprom wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 7%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Targowski Mariusz posiada 8550 udziałów, które stanowią 76% firmy.
Nazimek Łukasz posiada 2025 udziałów, które stanowią 18% firmy.
Największym udziałowcem od 23.11.2023 jest Targowski Mariusz kontrolujący 76% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.04.2013 do 23.11.2023:
• Targowski Mariusz (38% udziałów)
• Sopel Tomasz (38% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.12.2011 do 12.04.2013:
• Targowski Mariusz (50% udziałów)
• Sopel Tomasz (50% udziałów)

Podobne organizacje do ENPROM

Organizacja Numer KRS
1
0000053676
2
0000697618
3
0000103370
4
0000517051
5
0000682003
6
0000533085
7
0000646482
8
0000291429
9
0000113886
10
0000069138
11
0000225851
12
0000056853
13
0000058934
14
0000428558
15
0000416796
16
0000523565
17
0000467139
18
0000940716
19
0000685419
20
0000063117
21
0000019400
22
0000069019
23
0000515479
24
0000818218
25
0000539100
26
0000085091
27
0000433882
28
0000034348
29
0000019827
30
0000373468