SPECTRIS ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000818218
NIP
7010959877
REGON
385055178

Podsumowanie

aktywa
211,1 mln
przychód
473,5 mln
zysk
860 tys.
wartość firmy
319,1 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. TANECZNA, 18
Kod pocztowy
02-829
Rejestracja
2019-12-10
Rozpoczęcie działalności
2019-12-10
Kapitał zakładowy
10000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Spectris energy osiągnęła 473 522 871 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 473 509 844 zł. Pozostałe przychody to 13 027 zł.
Całkowite koszty wyniosły 472 649 583 zł.
Zysk netto wyniósł 860 261 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 157 840 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 473 522 871 zł w 2022 roku.
• 198 527 453 zł w 2021 roku.
• 4 014 431 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 286 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 860 261 zł w 2022 roku.
• -12 336 503 zł w 2021 roku.
• -447 250 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spectris energy wynosi 319 122 959 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 183 807 178 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 106 374 320 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 319 122 959 zł w 2022 roku.
• 161 027 006 zł w 2021 roku.
• 2 676 287 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Spectris energy wyniosła 211 081 386 zł.
a
ktywa trwałe to 37 069 888 zł.
a
ktywa obrotowe to 174 011 499 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 211 081 386 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -8106 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 211 089 492 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 360 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 211 081 386 zł w 2022 roku.
• 95 430 271 zł w 2021 roku.
• 20 472 219 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10,613%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3537.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Spectris energy wyniosły 211 089 492 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 211 081 386 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 363 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 211 089 492 zł w 2022 roku
• 57 196 443 zł w 2021 roku
• 20 914 468 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
• 102% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Spectris energy wykazała przychody na poziomie 473 522 871 zł.
Organizacja zarobiła 3 264 861 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 404 600 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 860 261 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 74% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 801 533 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 404 600 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 5131 zł w 2020 roku

Organizacja Spectris energy wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 5%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Goldenpeaks Capital Services Limited posiada 200000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.09.2022 jest Goldenpeaks Capital Services Limited kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.01.2022 do 09.09.2022 był Goldenpeaks Malta Holdco Ltd kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 01.02.2021 do 25.01.2022 najwięcej udziałów posiadał Goldenpeaks Malta Holdco Ltd. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do SPECTRIS ENERGY

Organizacja Numer KRS
1
0000414712
2
0000122349
3
0000069138
4
0000354699
5
0000454009
6
0000772869
7
0000121886
8
0000103370
9
0000670901
10
0000058934
11
0000551016
12
0000063117
13
0000129847
14
0000365831
15
0000069019
16
0000108384
17
0000367088
18
0000860545
19
0000019827
20
0000523565
21
0000940716
22
0000019400
23
0000416796
24
0000085091
25
0000291429
26
0000373468
27
0000053676
28
0000104153
29
0000433882
30
0000034348