"OKTAN ENERGY & V/L SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000081566
NIP
9552029087
REGON
811188467

Podsumowanie

aktywa
667,6 mln
przychód
7,8 mld
zysk
185,6 mln
wartość firmy
6,3 mld
Podstawowe info
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Miejscowość
SZCZECIN
Adres
UL. STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO, 1
Kod pocztowy
70-606
Rejestracja
2002-01-17
Rozpoczęcie działalności
1998-01-02
Kapitał zakładowy
2516360,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.oktan-energy.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "oktan energy & v/l service" osiągnęła 7 772 791 255 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 767 694 445 zł. Pozostałe przychody to 5 096 809 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 582 132 130 zł.
Zysk netto wyniósł 185 562 315 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 983 791 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 772 791 255 zł w 2022 roku.
• 4 532 768 013 zł w 2021 roku.
• 2 620 910 785 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 33 245 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 185 562 315 zł w 2022 roku.
• 116 377 552 zł w 2021 roku.
• 23 790 822 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "oktan energy & v/l service" wynosi 6 263 066 193 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 338 956 096 zł a 19 431 978 137 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 845 931 992 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 263 066 193 zł w 2022 roku.
• 3 687 139 912 zł w 2021 roku.
• 1 955 775 308 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "oktan energy & v/l service" wyniosła 667 614 414 zł.
a
ktywa trwałe to 158 307 402 zł.
a
ktywa obrotowe to 509 307 011 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 667 614 414 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 451 941 462 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 215 672 952 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 847 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 667 614 414 zł w 2022 roku.
• 562 527 022 zł w 2021 roku.
• 410 626 473 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "oktan energy & v/l service" wyniosły 215 672 952 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 667 614 414 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -19 273 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 215 672 952 zł w 2022 roku
• 296 147 875 zł w 2021 roku
• 259 508 921 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
• 63% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "oktan energy & v/l service" wykazała przychody na poziomie 7 772 791 255 zł.
Organizacja zarobiła 186 425 319 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 863 004 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 185 562 315 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -777 446 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 863 004 zł w 2022 roku
• 28 687 614 zł w 2021 roku
• 5 622 854 zł w 2020 roku

Organizacja "oktan energy & v/l service" wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Bobrek Jan posiada 308 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 05.08.2021 jest Bobrek Jan kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.10.2016 do 05.08.2021 była Lauring Anna kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 09.01.2012 do 12.10.2016 najwięcej udziałów posiadała Lauring Anna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 74%.

Podobne organizacje do "OKTAN ENERGY & V/L SERVICE"