"TECH-PEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000151062
NIP
7772695193
REGON
634456060

Podsumowanie

aktywa
664 tys.
przychód
49 tys.
zysk
40 tys.
wartość firmy
194 tys.
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
SKÓRZEWO
Adres
POZNAŃSKA, 99
Kod pocztowy
60-185
Rejestracja
2003-02-13
Rozpoczęcie działalności
2003-02-26
Kapitał zakładowy
5194000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "tech-pex" osiągnęła 48 874 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 514 zł. Pozostałe przychody to 29 360 zł.
Całkowite koszty wyniosły -20 939 zł.
Zysk netto wyniósł 40 453 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -19 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 874 zł w 2023 roku.
• 26 635 zł w 2022 roku.
• 30 300 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -18 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 453 zł w 2023 roku.
• -46 562 zł w 2022 roku.
• -15 483 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "tech-pex" wynosi 194 394 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 566 342 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -86 685 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 194 394 zł w 2023 roku.
• 17 757 zł w 2022 roku.
• 20 200 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "tech-pex" wyniosła 663 661 zł.
a
ktywa obrotowe to 663 661 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 663 661 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -5 069 501 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 733 162 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -14 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 663 661 zł w 2023 roku.
• 676 582 zł w 2022 roku.
• 693 178 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 69%.
Marża netto wyniosła 83%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "tech-pex" wyniosły 5 733 162 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 663 661 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 864%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 733 162 zł w 2023 roku
• 5 786 536 zł w 2022 roku
• 5 756 570 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 864% w 2023 roku
• 855% w 2022 roku
• 830% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "tech-pex" wykazała przychody na poziomie 48 874 zł.
Organizacja zarobiła 42 737 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2284 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 453 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -758 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2284 zł w 2023 roku
• 1860 zł w 2022 roku
• 2187 zł w 2021 roku

Organizacja "tech-pex" wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0004%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Paech Jan posiada 2876 udziałów, które stanowią 55.4% firmy.
Kniat Paech Marlena posiada 2316 udziałów, które stanowią 44.6% firmy.
Największym udziałowcem od 03.02.2004 jest Paech Jan kontrolujący 55% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.02.2003 do 03.02.2004 był Paech Jan kontrolując 55% udziałów.